Eltels valberedning inför årsstämman 2017 utökas med en femte medlem - Solero Luxco S.á.r.l.

Eltels tidigare publicerade valberedning inför årsstämman 2017 kommer att utökas med Solero Luxco S.á.r.l. som en femte medlem. Efter den senaste flaggningen av Solero Luxco S.á.r.l är företaget den näst största aktieägaren i Eltel AB. Per den 31 januari 2017 var de fem största aktieägarna i Eltel: Zeres Capital, Solero Luxco S.a.r.l., Fjärde AP-fonden (AP4), Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden (AP1).

Sammansättningen av valberedningen är följande (innehav per den 31 januari 2017):

  • Joakim Rubin, Zeres Capital (13,03 % av rösterna)
  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.a.r.l. (10,84 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (9,60 % av rösterna)
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder (9,57 % av rösterna) och
  • Ossian Ekdal, Första AP-fonden (6,00 % av rösterna)

Valberedningens ledamöter representerar 49,02 % av rösterna i bolaget.

Notera att beräkningen ovan är baserad på 62 624 238 aktier vilket är det totala antalet stamaktier i Eltel AB. I beräkningen ingår inte C-aktier, totalt 537 000, som för närvarande innehas av Eltel. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning och bär 1/10-dels rösträtt. Dock kommer Eltel inte utöva rösträtt om dessa aktier så länge dessa innehas av Eltel.

Kommitténs förslag kommer att presenteras senast i kallelsen till årsstämman 2017 och på bolagets hemsida. Eltel årsstämma 2017 kommer att äga rum den 28 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.