Eltel inför landsbaserad organisation

Eltel har beslutat att ändra styrningen av kärnverksamheten, Segment Power och Segment Communication, från nuvarande centrala organisation med affärsenheter till en lands- och marknadsorienterad organisation. Förändringen utgör en del i den transformationsstrategi som beslutades i februari 2017 och innebär att respektive land där Eltel bedriver verksamhet kommer att utgöra en separat affärsenhet. Som en följd av den nya organisationen kommer Eltels ledningsgrupp att utökas med ytterligare fyra medlemmar.

“Eltels kundrelationer är huvudsakligen lokala, vilket gör att de affärsmässiga fördelarna med en central organisation som är indelad i affärsenheter är begränsade. Nuvarande organisationsstruktur är dessutom komplex, skapar begränsad transparens och leder till otydliga mandat. Genom den nya landsbaserade organisationen minskar vi antalet chefsnivåer och skapar en marknadsorienterad organisation som på ett bättre sätt än idag möter kundernas behov, med fullt resultatansvar i respektive land. Vi behöver komma närmare våra kunder, och våra skickliga chefer och anställda behöver tydligare mandat för att stärka våra positioner på varje marknad och skapa nya affärsmöjligheter," kommenterar Håkan Kirstein, VD för Eltel.

De huvudsakliga affärsenheterna kommer att utgöras av Danmark, Finland, Norge och Sverige som kommer att ledas av lokala organisationer, ledningsgrupper och en Market Director (MD) per land. Respektive organisation kommer att anställa egna stödfunktioner som möter lokala affärsbehov och stödjas av kostnadseffektiva stödfunktioner på koncernnivå.

Juha Luusua har utsetts till MD Finland, Peter Uddfors MD Sverige, Claus Metzsch Jensen MD Danmark och Thor-Egel Bråthen MD Norge.

Eltel’s verksamheter inom High Voltage och Smart Metering, som är projektorienterade och erbjuder standardiserade lösningar för alla marknader, kommer drivas som separata enheter med gränsöverskridande mandat. Christian Wittneven har utsetts till Solution Director High Voltage och Sami Peippo till Solution Director Smart Meters.

Eltels koncernledning kommer som en följd av förändringarna att utökas med fyra medlemmar; Thor-Egel Bråthen, Claus Metzsch Jensen, Christian Wittneven och Leif Göransson. Thor-Egel Bråthen är för närvarande Area Business Unit manager Communication, Norge, Claus Metzsch Jensen Area Business Unit manager Communication, Danmark, Christian Wittneven Solution manager High Voltage inom Business Unit Power och Leif Göransson fortsätter i sin roll som Director Projects and Operations, med ansvar för Eltels icke-kärnverksamhet, Other. En mer ingående beskrivning av respektive person finns tillgänglig på Eltels hemsida, www.eltelgroup.com. Den nya organisationen träder i kraft den 15:e februari 2018.

Verksamheten och styrningen av Eltels icke-kärnverksamhet, Other, påverkas inte av förändringarna och segmentsrapporteringen av segmenten Power, Communication och Other förblir oförändrad.

For ytterligare information:
Håkan Kirstein, VD och Koncernchef
hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
petter.traaholt@eltelnetworks.se

Thomas Rebermark, Informationschef
Telefon: +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17:e januari 2018, kl. 19.00 CET

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.