Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2019

Januari–mars 2019

  • Nettoomsättning 251,0 miljoner euro (266,6). Total tillväxt -5,9 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -2,0 %

  • Operativt EBITA2 -3,0 miljoner euro (-7,6) och operativ EBITA-marginal -1,2 % (-2,9)

  • EBIT -3,6 miljoner euro (-10,4) och EBIT-marginal -1,4 % (-3,9)

  • Resultat efter skatt -7,4 miljoner euro (-9,5)

  • Resultat per aktie -0,05 euro (-0,06), före och efter utspädning

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -33,8 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 163 uppgick till -40,6 miljoner euro (-35,8).

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

  • Den 4 mars 2019 tecknade Eltel en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till det befintliga finansieringsavtalet som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar bland annat reviderade finansiella kovenanter och en plan för att reducera nettoskulden under perioden.

  • Den 3 april 2019 meddelades det att Eltel kommer att fokusera på den nordiska marknaden och har påbörjat en utvärdering av strategiska alternativ för sin polska och tyska verksamhet, inklusive en eventuell avyttring.

Miljoner euro jan-mar 2019 jan-mar 2018 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2018
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 87,0 95,7 -9,1 Power 438,8
Communication 161,4 162,3 -0,6 Communication 727,3
Other 3,1 9,5 -67,7 Other 23,1
Koncern 251,0 266,6 -5,9 Koncern 1 188,9
Operativt EBITA2 Operativt EBITA2
Power -4,2 -1,3 -220,8 Power -0,5
Communication 4,6 1,1 320,9 Communication 24,8
Other -0,1 -3,7 96,9 Other -11,1
Ej allokerade poster4 -3,3 -3,7 11,3 Ej allokerade poster4 -15,4
Koncern -3,0 -7,6 -60,3 Koncern -2,2

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 20 för definitioner av nyckeltal.
3) Se sidan 19 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Under första kvartalet fortsatte vi att koncentrera oss på att förbättra den dagliga verksamheten och se till att vi är våra kunders förstahandsval. De operativa förbättringarna, särskilt vårt fokus på vinterplanering, ledde till en ökad operativ EBITA-marginal för koncernen. Samtidigt som vi fortsätter att arbeta med Operational Excellence återstår det fortfarande ett fåtal utmanande projekt med hög risk och låga marginaler som avslutas 2020.

Communication-segmentet uppvisade en försäljning i linje med föregående år och en operativ EBITA-marginal på 2,9 procent där ökad utnyttjandegrad och arbetsstyrkeanpassning hade en positiv effekt på alla huvudmarknader. Danmark och Norge hade bra driftsförhållanden och stabil produktion medan omstruktureringen i Sverige fortskrider enligt plan och i rätt riktning.

Försäljningen i Power-segmentet minskade, jämfört med föregående år, delvis på grund av den förväntade nedgången i Smart Grids och delvis på grund av väderförhållandena och lägre volymer i Finland Build. Tillsammans med lägre bruttomarginal och högre kostnader i nordiska och polska High Voltage-projekt ledde den minskade försäljningen till en negativ avvikelse i EBITA.

Framöver fortsätter vi implementeringen av vår strategi Operational Excellence med fokus på kundgränssnittet, felfria leveranser, produktionsplanering samt effektivitet i vår verksamhet.

Den 4 mars 2019 tecknade vi en överenskommelse med våra banker om vissa tillägg till vårt befintliga finansieringsavtal för att skapa bättre förutsättningar för en utvärdering av strategiska alternativ för den polska och tyska verksamheten, inklusive en eventuell avyttring, vilket kommunicerades den 3 april 2019. En potentiell avyttring innebär att Eltel tar nästa steg mot att stärka vår position som Nordens största aktör med lägre risk och färre kapitalintensiva projekt, starkare finansiell ställning och minskad nettoskuld.

Operational Excellence, det reviderade bankavtalet och en eventuell avyttring av den polska och tyska verksamheten är viktiga delar för att vi ska nå våra långsiktiga mål - en EBITA-marginal på 5 procent med ett stabilt kassaflöde och en sund balansräkning.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 200. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.