Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2019

Juli–september 2019

 • Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 %

 • Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och operativ EBITA-marginal 1,5 % (0,2)

 • EBIT 3,9 miljoner euro (-0,2) och EBIT-marginal 1,4 % (-0,1)

 • Resultat efter skatt -3,9 miljoner euro (-9,6)

 • Resultat per aktie -0,03 euro (-0,06), före och efter utspädning

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3) uppgick till -0,1 miljoner euro (-16,8).

Januari–september 2019

 • Nettoomsättning 808,8 miljoner euro (858,1). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -3,9 %

 • Operativt EBITA(2) 3,6 miljoner euro (-5,2) och operativ EBITA-marginal 0,4 % (-0,6)

 • EBIT 2,5 miljoner euro (-9,0) och EBIT-marginal 0,3 % (-1,0)

 • Resultat efter skatt -13,3 miljoner euro (-18,9)

 • Resultat per aktie -0,09 euro (-0,13), före och efter utspädning

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,6 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3) uppgick till -33,8 miljoner euro (-66,8).

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet

 • Den 6 augusti 2019, tecknade Eltel ett avtal om att avyttra den polska Communication-verksamheten till VINCI Energies. Avyttringen slutfördes den 14 oktober 2019 och den totala köpeskillingen uppgick till 12,6 miljoner euro.

 • Den 1 september 2019, utsågs Mikael Malmgren, Eltels dåvarande strategi- och affärsutvecklingsdirektör, till Chief Financial Officer, CFO, och Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige och lämnade därmed koncernledningen.

 • Den 24 oktober 2019 meddelandes det att Petter Traaholt, Chief Financial Officer (CFO) i Eltel, kommer att lämna företaget i slutet av februari 2020 för att tillträda tjänsten som CFO på V.Group. En rekryteringsprocess har inletts.

Miljoner euro jul-sep 2019 jul-sep 2018 Förändring % Miljoner euro jan-sep 2019 jan-sep 2018 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 103,1 112,0 -7,9 Power 284,7 323,7 -12,0
Communication 176,3 180,2 -2,1 Communication 515,4 520,2 -0,9
Other 3,1 7,5 -58,5 Other 10,1 19,6 -48,6
Koncern 281,8 295,9 -4,8 Koncern 808,8 858,1 -5,7
Operativt EBITA(2) Operativt EBITA(2)
Power -3,6 0,2 N/A Power -5,5 1,4 N/A
Communication 9,4 6,8 36,9 Communication 16,1 15,1 6,3
Other -0,2 -3,2 93,8 Other -0,1 -10,1 98,7
Ej allokerade poster(4) -1,4 -3,3 56,8 Ej allokerade poster(4) -6,9 -11,6 40,1
Koncern 4,1 0,5 682,4 Koncern 3,6 -5,2 169,3

(1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
(2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 23 för definitioner av nyckeltal.
(3) Se sidan 22 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
(4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

För det fjärde kvartalet i rad förbättrade vi resultatet något jämfört med föregående års kvartal. Vår operativa EBITA-marginal ökade och den rullande 12-månaders bruttomarginalen fortsätter gradvis att återhämta sig. Det operativa kassaflödet var starkare jämfört med både föregående års motsvarande period och för helåret.

Som ett led i den pågående strategiska utvärderingen av verksamheterna utanför Norden har vi avyttrat Communication Polen, vilket ger ett positivt kassaflöde om cirka 12 miljoner euro. En avyttring av Communication Tyskland pågår och vi har kommit fram till att vi i nuläget behåller de polska och tyska Power-verksamheterna medan vi fortsätter arbetet med att öka deras lönsamhet. Den planerade avyttringen av affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket fortskrider enligt plan och båda parterna verkar för att slutligt avtal tecknas senast under första kvartalet 2020. Det slutliga avtalet villkoras dock av godkännande av respektive parts styrelse, Konkurrensverket samt Regeringen.

I vår operativa verksamhet förbättrar vi oss både inom Power och Communication-segmenten. Vi har stärkt kvaliteten på våra leveranser och tjänster, speciellt till våra största kunder. Vi kan se positiva resultat från vår Operational Excellence-strategi, i synnerhet på de nordiska marknaderna. Dock har dessa kvalitetsförbättringar medfört tillfälligt ökade produktionskostnader, särskilt i de områden där vi har haft försenade leveranser.

Inom Power påverkades kvartalets resultat negativt av de förväntade lägre volymerna inom Smart Grids, samt av nedskrivningar inom både High Voltage och inom den svenska verksamheten.

Inom Communication ökade kvartalets resultat jämfört med föregående år, trots en lägre nettoomsättning. Det beror främst på ökade volymer i Norge i kombination med förändrad produktmix och högre effektivitet. Både den norska och den danska marknaden växer markant och vi ser en ökad effektivitet i båda länderna. Rent generellt kan vi säga att alla Communication-marknader utom Sverige bidrog positivt till kvartalets resultat.

I Sverige sjunker volymerna inom Communication ännu snabbare än vi förväntade oss i andra kvartalet. Vår största kund har kraftigt minskat sina investeringsnivåer och vi måste anpassa oss till den rådande situationen. Inom Power ser vi en liknande trend för High Voltage Polen och det leder till att vi behöver omstrukturera båda dessa verksamheter. Denna omstrukturering kommer att medföra kostnader och sannolikt även leda till en längre transformationsperiod för koncernen.

Framöver fortsätter vi att fokusera på vår Operational Excellence-strategi i den operativa verksamheten för att öka lönsamheten. Vi kommer också fortsätta att stärka vår balansräkning och sänka bolagets nettoskuld.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.