Eltel AB ger aktieägarna möjlighet att poströsta inför årsstämman 2020

Styrelsen i Eltel AB (publ) (“Eltel”) har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den kommande årsstämman den 4 maj 2020 genom att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Eltel uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar COVID-19.

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret finns tillgängligt på Eltels webbplats, www.eltelgroup.com.

  • Det ifyllda formuläret för poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Eltel tillhanda senast den 29 april 2020 kl. 17.00 CEST.
  • Det ifyllda formuläret för poströstning ska skickas i original till Eltel via post till: ”Eltel AB, attn: Henrik Sundell, Box 126 23, 112 92 Stockholm”, eller via e-post till: bolagsstamma@eltelnetworks.se.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret för poströstning. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för poströstning.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha genomförts senast den 27 april 2020 och att anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 28 april 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel. +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.