Eltel emitterar 25 miljoner EUR av hållbarhetslänkade hybridobligationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, USA (ELLER TILL NÅGON U.S. PERSON) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER.

Eltel AB (publ) (”Eltel”) har framgångsrikt emitterat efterställda hållbarhetslänkade hybridobligationer med ett sammanlagt kapitalbelopp om 25 miljoner EUR (”Hybridobligationerna”). Vissa av Eltels befintliga större aktieägare har tilldelats sammantaget cirka 10 miljoner EUR av Hybridobligationerna och Eltels vd och koncernchef Håkan Dahlström har tilldelats 400 000 EUR av Hybridobligationerna. Hybridobligationerna har ingen förfallodag och Hybridobligationerna kommer att vara räntebärande till en initial fast räntesats om 13,50 procent per år. Efter en så kallad ränteomläggningsdag, som infaller ungefär 3,25 år efter emissionsdagen för Hybridobligationerna, kommer Hybridobligationerna att vara räntebärande till en rörlig räntesats motsvarande 3 månaders EURIBOR plus ett räntetillägg om 10,29 procent och en marginal om 5,00 procent per år. Emissionsdagen för Hybridobligationerna väntas bli den 6 april 2023.

Eltel har möjlighet att lösa in Hybridobligationerna på eller efter ränteomläggningsdagen (eller innan ränteomläggningsdagen, förutsatt att vissa inlösenhändelser inträffar). Om Eltel väljer att lösa in Hybridobligationerna på ränteomläggningsdagen kommer inlösenpriset att motsvara Hybridobligationernas kapitalbelopp plus ett (eventuellt) premiebelopp om upp till 1,20 procent av Hybridobligationernas kapitalbelopp. Premiebeloppet beräknas baserat på Eltels prestationer i förhållande till de uppsatta hållbarhetsmålen (som specificeras i villkoren för Hybridobligationerna) per den 31 december 2025. Om samtliga mål uppnås kommer inget premiebelopp att utgå.

 

Nettolikviden från emissionen av Hybridobligationerna kommer att användas till att återbetala delar av Eltels befintliga skuldsättning och för att stödja Eltels expansion inom infrastruktur för förnybar energi och initiativ för att förbättra lönsamheten. Eltel kommer att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Debt Market.

 

Villkoren för Hybridobligationerna och Eltels hållbarhetslänkade finansiella ramverk finns tillgängliga på Eltels webbplats, https://www.eltelgroup.com/sustainable-financing.

 

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc agerar joint lead managers och Hannes Snellman Attorneys Ltd agerar legal rådgivare i förhållande till Eltels emission av hållbarhetslänkade hybridobligationer. Danske Bank A/S agerar ensam rådgivare till Eltel inom hållbarhetsstrukturering.

 

För ytterligare information:
Saila Miettinen-Lähde
Finansdirektör
+358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter
Kommunikations- och ir-direktör
+46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 17.40 CEST.

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och ska inte tolkas som ett erbjudande att förvärva eller sälja, eller en inbjudan att lämna erbjudande att förvärva eller sälja, något av Eltels värdepapper. Spridningen av detta pressmeddelande och det relaterade materialet avseende emissionen av Hybridobligationer kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för legala begränsningar. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera Hybridobligationerna, eller för att på annat sätt göra ett erbjudande till allmänheten av Hybridobligationerna tillåtligt, i någon jurisdiktion. Eventuellt erbjudandematerial eller dokumentation relaterad till Hybridobligationerna får mottagas endast i enlighet med tillämpliga undantag eller begränsningar. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation måste informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Detta pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation får inte spridas eller publiceras i något land eller jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av tillämplig lag i sådan jurisdiktion eller skulle förutsätta åtgärder enligt lag i en stat eller jurisdiktion. Särskilt får detta pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation inte spridas i eller till Australien, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien, USA (eller till någon U.S. person) eller någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara otillåtet att erbjuda Hybridobligationerna, och detta pressmeddelande och eventuellt relaterat material avseende emissionen av Hybridobligationerna får inte skickas till någon person i de tidigare nämnda jurisdiktionerna. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja eller lämna in, eller en inbjudan att lämna erbjudande att köpa eller sälja något av Eltels värdepapper, inklusive Hybridobligationerna, till någon person i en jurisdiktion där sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning eller inlämnande skulle vara förbjudet. Varken Eltel eller Joint Lead Managers, eller deras företrädare eller rådgivare, åtar sig något legalt ansvar för eventuella överträdelser av någon person, oavsett om personerna som överväger att investera i eller att avyttra Eltels värdepapper, inklusive Hybridobligationerna, är medvetna om sådana begränsningar eller inte.

Hybridobligationerna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller hos någon myndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Hybridobligationerna får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas direkt eller indirekt inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för, U.S. persons (såsom definierat i Regulation S under Securities Act), utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act.

Informationen som innefattas i detta pressmeddelande och eventuellt erbjudandematerial avseende Hybridobligationerna adresseras och riktas endast till personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelser i avsnitt 21(1) i den vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämpliga och riktas enbart till personer i Storbritannien som (a) har professionell erfarenhet i frågor relaterade till investeringar som faller under artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (b) personer som faller under artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, eller andra personer till vilka de lagligen får kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är riktat enbart till relevanta personer och en person som inte är en relevant person får inte agera på basis av eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.