Leverantörskedja

Eltels underentreprenörer och leverantörer är viktiga samarbetspartner i vår värdekedja som hjälper oss att säkerställa tillförlitlig leverans och hög kvalitet på de tjänster vi utför.

Eltel tar det övergripande ansvaret för sina underleverantörer. Detta inkluderar deras arbetsmiljö, deras medarbetare och i slutändan deras leveranser till kunderna. Våra partner omfattas av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, och det finns tydliga processer inrättade som säkerställer att de förbinder sig till att efterleva Eltels uppförandekod och våra andra viktiga policyer och principer.

Eltel - Code of Conduct

Hantering av leverantörskedjan

Att säkerställa kvaliteten på hur vi hanterar inköps- och leverantörskedjan är en viktig och integrerad del av vår verksamhet, och innebär ekonomiskt och juridiskt ansvar. Den digitala utvecklingen accelererar och vi utvärderar kontinuerligt verktyg för att göra livscykelberäkningar i projekt.

För att säkerställa optimal effekt av våra centrala operativa förbättringar har nderentreprenörer och leverantörer inkluderats i genomförandet av den effektiviserade produktionsplaneringen och digitala ruttplaneringen.

Vi rekommenderar att våra leverantörer och partner har giltiga ISO-certifieringar. Om de inte har sådana certifieringar är de skyldiga att visa att de lever upp till kraven för respektive ISO-certifiering genom att underteckna ett avtal och delta i Eltels e-utbildningskurser.

Aktiviteter 2022

Större leverantörsengagemang för hållbarhetsarbete och rapportering.                                                                                                     

Klimatmål för leverantörer sattes för att säkerställa att 70 procent av leverantörerna kommer att ha vetenskapsbaserade mål uppsatta senast 2026.

Risker i leverantörskedjan

Eltel tar ansvar för sin leverantörskedja eftersom den innebär både ekonomiska och juridiska risker för bolaget. Eltel kategoriserar underleverantörer och leverantörer efter deras riskexponeringsnivå. Partner som bedöms utgöra risk på högsta nivån, kategori A, integreras i Eltels rapporteringsprocesser av HMS-avvikelser och antal arbetstimmar varje månad.

Vägledande ramverk

ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001
FN:s globala mål för hållbar utveckling 5, 8, 10, 12, 13