Leverantörskedja

Eltels underentreprenörer och leverantörer är viktiga samarbetspartner i vår värdekedja som hjälper oss att säkerställa tillförlitlig leverans och hög kvalitet på de tjänster vi utför.

Vi har det övergripande ansvaret för våra underleverantörer, inklusive deras arbetsmiljö, deras medarbetare och slutligen deras leverans. Våra partner omfattas av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, och det finns tydliga processer inrättade som säkerställer att de förpliktar sig till att efterleva Eltels uppförandekod och förbinder sig till våra andra viktiga policyer och principer.

Eltel - Code of Conduct

Hantering av leverantörskedjan

Att säkerställa kvaliteten på hur vi hanterar inköps- och leverantörskedjan är en viktig och integrerad del av vår verksamhet, och innebär ekonomiskt och juridiskt ansvar. Den digitala utvecklingen accelererar och vi utvärderar kontinuerligt verktyg för att göra livscykelberäkningar i projekt.

För att säkerställa optimal effekt av våra centrala operativa förbättringar har nderentreprenörer och leverantörer inkluderats i genomförandet av den effektiviserade produktionsplaneringen och digitala ruttplaneringen.

Vi rekommenderar att våra leverantörer och partner har giltiga ISO-certifieringar. Om de inte har sådana certifieringar är de skyldiga att visa att de lever upp till kraven för respektive ISO-certifiering genom att underteckna ett avtal och delta i Eltels e-utbildningskurser.

Risker i leverantörskedjan

Eltel har ansvar för sin leverantörskedja eftersom den innebär både en ekonomisk och en juridisk risk för företaget. Eltel kategoriserar underentreprenörer och leverantörer efter deras riskexponeringsnivå. Partner som bedöms utgöra risk på högsta nivån, kategori A, integreras i Eltels rapporteringsförfaranden.

Under året genomförde vi regelbundet granskningar av leverantörskedjan, både planerade och oanmälda. I de fall där tecken på bristande efterlevnad av Eltels förhållningsregler, policyer och principer identifierades, genomfördes en åtgärdsplan för att säkerställa att underleverantören uppfyller våra standarder.