Långsiktigt incitamentsprogram 2023 (LTIP 2023)

Eltel AB:s årsstämma 2023 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2023) till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-aktier, ges möjlighet att dels vederlagsfritt erhålla Eltel-aktier (definierat nedan), dels lösa optioner utgivna av bolaget. Antalet tilldelade Eltel-aktier samt optioner kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Eltel-aktier är stamaktier i bolaget (”Eltel-aktier”). Löptiden för LTIP 2023 är mer än tre år.

Grundläggande drag i LTIP 2023

LTIP 2023 riktar sig till högst tretton (13) ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Eltel-koncernen är verksam. Deltagande i LTIP 2023 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp ett visst lägsta respektive högsta antal Eltel-aktier i LTIP 2023 (”Sparaktier”). Sparaktier ska vara nyförvärvade Eltel-aktier.

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav under räkenskapsåren 2023–2025, erhålla tilldelning av Eltel-aktier (”Prestationsaktier”) samt utnyttja optioner utgivna av bolaget (”Prestationsoptioner”).

Prestationskraven är kopplade till vissa finansiella nyckeltal. Tilldelning av Prestationsaktier samt Prestationsoptioner till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Deltagaren har rätt att utnyttja Prestationsoptionerna från och med dagen efter intjänandeperiodens avslut och under två veckor därefter (”Lösenperioden”). Lösenpriset vid deltagarens utnyttjande av Prestationsoptionerna ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman 2023 (”Lösenpriset”). Sedvanlig omräkning av Lösenpriset liksom av det antal Eltel-aktier som varje Prestationsoption motsvarar kan komma att ske i vissa situationer. Lösen av Prestationsoptionerna ska kunna ske genom s.k. nettostrike.

Deltagande i LTIP 2023

LTIP 2023 riktar sig till högst tretton ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, fördelat på tre kategorier av deltagare:

Kategori

 

Högst antal
Sparaktier per person
Högst antal
Prestationsaktier per Sparaktie
Högst antal
Prestationsoptioner per Sparaktie
A) VD,
högst en person
22 000 8,0x 8,0x
B) Koncernledningsgrupp,
högst åtta personer
7 000 8,0x 8,0x
C) Andra nyckelpersoner,
högst fyra personer
5 500 8,0x 8,0x

För att vara berättigad att delta i LTIP 2023 måste deltagaren göra en investering i Sparaktier uppgående till cirka fem (5) procent av deltagarens fasta grundlön för innevarande år, dock högst det antal Sparaktier som deltagaren kan binda upp inom ramen för LTIP 2023 enligt ovan.

Tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner

Tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner inom LTIP 2023 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter det senare av dag för (i) offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2026, och (ii) första avstämningsdagen för utdelning som beslutas vid årsstämman 2026. Perioden fram till detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperiod).

För att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner förutsätts att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram till tilldelning, att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier, samt att prestationskraven är uppfyllda.

Deltagaren kan maximalt erhålla tilldelning av åtta (8) Prestationsaktier och åtta (8) Prestationsoptioner per Sparaktie. Deltagarens Prestationsaktier respektive Prestationsoptioner ska vara beloppsbegränsade. Utfallet begränsas för Prestationsaktierna respektive Prestationsoptionerna om den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio sista handelsdagarna i mars 2026 överstiger en aktiekurs motsvarande tre gånger den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman 2023.

Styrelsen ska i enlighet med bolagsstämmans beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2023. Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning av Prestationsaktier och/eller Prestationsoptioner inte är möjligt, eller om detta i övrigt skulle anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2023.