Miljö och klimat

Eltel är verksamt i en bransch som har en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

Genom att stödja våra kunder i att utveckla innovativa infranätlösningar hjälper vi samhället att minska, anpassa sig till och bli mer motståndskraftigt mot effekterna av klimatförändringar. Vi strävar också efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Klimat och miljö

Vi arbetar proaktivt inom området klimat och miljö, såväl i vår egen verksamhet som i vår värdekedja. Den strategiska prioriteringen av centrala operativa förbättringar har resulterat i en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen till följd av förbättrad produktionsplanering och införandet av digitala ruttplaneringssystem.

Genom att upprätthålla en modern och bränslesnål fordonsflotta minimerar vi utsläppen per kilometer. Vår ambition är att gå mot en fossilfri fordonsflotta och vi strävar efter att elektrifiera fordonsflottan i linje med den tekniska utvecklingen. Varje gång ett leasingavtal ska förnyas överväger vi möjligheten att införa lättare fordon som körs på förnybar energi och/eller förbrukar mindre bränsle genom att byta till hybrid- eller elfordon.

Andra viktiga och prioriterade områden

Andra viktiga och prioriterade miljöfrågor är cirkulär ekonomi, avfallshantering och ansvarsfullt materialinköp. Vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan samt avbrott i omgivningen och buller från våra arbetsplatser.

Aktiviteter 2022

Vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi).              

Läs mer

Eltel förbättrade CDP Climate-betyget från B- till B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Miljörisker

I vårt arbete med att minimera utsläppen från fordon ställs vi inför externa utmaningar som hänför sig till leverans av elfordon, brist på  laddningsstationer på landsbygden och ökande priser på förnybar diesel.

Vägledande ramverk

ISO 14001
FN:s Global Compact-principer 7, 8, 9
FN:s globala mål för hållbar utveckling 7, 12, 13
CDP Climate Change 
Science Based Targets initiative