Miljö och klimat

Eltel är verksamt i en bransch som har en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

Vi utvecklar innovativa infranätlösningar och stöder våra kunder i deras ansträngningar att möjliggöra en mer hållbar framtid. Den främsta källan till vår miljöpåverkan är vår fordonsflotta, och vårt huvudfokus är att minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från personbilar och transportfordon samt att upprätta en plan för att bli fossilfria. Vi strävar ständigt efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet, och vi följer upp vårt resultat.

Klimat och miljö

Vi arbetar proaktivt inom området klimat och miljö, såväl i vår egen verksamhet som i vår värdekedja. Den strategiska prioriteringen av centrala operativa förbättringar har resulterat i en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen till följd av förbättrad produktionsplanering och införandet av digitala ruttplaneringssystem.

Genom att upprätthålla en modern och bränslesnål fordonsflotta minimerar vi utsläppen per kilometer. Vår ambition är att gå mot en fossilfri fordonsflotta och vi strävar efter att elektrifiera fordonsflottan i linje med den tekniska utvecklingen. Varje gång ett leasingavtal ska förnyas överväger vi möjligheten att införa lättare fordon som körs på förnybar energi och/eller förbrukar mindre bränsle genom att byta till hybrid- eller elfordon.

Avfallshantering

Andra viktiga och prioriterade områden för miljön är avfallshantering och ansvarsfulla inköp av material som är skonsamma för både människor och miljö. Vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan samt störningar och buller från arbetsplatser.

Miljörelaterade risker

I vårt arbete med att minimera utsläppen från fordon ställs vi inför externa utmaningar som hänför sig till tillgång till elfordon, brist på laddningsstationer på landsbygden och ökande priser på biodiesel. Stora eldrivna grävmaskiner finns för närvarande inte, men vi testade mindre grävmaskiner under 2021, och
utvecklingen på området går snabbt.