Människa och samhälle

Eltels mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen genom att fokusera på medarbetarengagemang och utvecklingsmöjligheter. Vi bidrar till samhället genom att ge arbete åt människor samt genom att se till att kommunikations- och elnät fungerar som de ska.

Våra medarbetare är vår största tillgång, och vårt tydliga fokus på ledarskap, talent management, medarbetarutveckling och engagemang är väsentliga delar av vår strategi. Detta hjälper oss att attrahera och behålla rätt personer, och i slutändan förbättra vår kundnöjdhet. Utifrån de synpunkter som inkommit från våra medarbetare genomförs lokala dialoger och åtgärdsplaner för att kunna göra förbättringar inför framtiden. På koncernnivå fungerar resultaten från medarbetarundersökningarna som underlag för affärsplanering, översyn och beslutsfattande på hög nivå.

Definierade roller, ansvarsområden och förväntningar

På Eltel har cheferna ett stort ansvar för medarbetarna i deras team. För att kunna stödja våra chefer i deras ledarroll har vi utvecklat och genomfört ett ledarskapsramverk med tydligt definierade roller, ansvarsområden och förväntningar.

Alla medarbetare har regelbundna medarbetarsamtal. Detta hjälper oss att behålla fokus på vår strategi och identifiera konkreta behov av vidareutbildning, utvecklingsmöjligheter och potentiella förbättringar på arbetsplatsen.

Svarsfrekvensen i medarbetarundersökningen 2022 var 75 procent. Poängskalan var 1–5, där 5 var högst betyg. De största drivkrafterna för engagemang var ”Relationer med kollegor” 4,0, ”Hälsa och säkerhet” 4,0, samt ”meningsfullhet och delaktighet” 4,0. Den positiva utvecklingen på dessa områden bekräftar att vi är på rätt väg för att uppnå vårt strategiska mål om engagerade medarbetare, och att vi upprätthåller vårt fokus på hälsa och säkerhet.

Aktiviteter 2022

Under 2022 rekryterade Eltel 945 nya medarbetare.                                                                                                                                 

Fokus på att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare genom att främja engagemang och utvecklingsmöjligheter.

Samhällsengagemang

Eltel donerar till olika lokala och internationella organisationer för att stödja människor i nöd. Vi deltar inte i politiska processer genom direkta donationer till politiska grupper.

Risker som rör människor och samhället

En av Eltels största risker som hänför sig till människor och samhället är att inte kunna attrahera, rekrytera och behålla de rätta medarbetarna. Underlåtenhet att möta våra rekryteringsbehov av personer med rätt kompetens och erfarenhet skulle få starka negativa konsekvenser för vår verksamhet.

Vägledande ramverk

FN:s Global Compact-principer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
FN:s globala mål för hållbar utveckling 5, 7, 8, 9, 10, 11