Människa och samhälle

Eltels mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i infranätsektorn. Ett tydligt fokus på ledarskap, kompetensförsörjning, medarbetarutveckling och affärsetik är väsentliga delar av vår strategi. Vi bidrar till hållbar utveckling och social välfärd genom att se till att kommunikations- och elnät fungerar.

Våra medarbetare är vår största tillgång, och vårt tydliga fokus på ledarskap, talent management, medarbetarutveckling och engagemang är väsentliga delar av vår strategi. Detta hjälper oss att attrahera och behålla rätt personer, och i slutändan förbättra vår kundnöjdhet. Utifrån de synpunkter som inkommit från våra medarbetare genomförs lokala dialoger och åtgärdsplaner för att kunna göra förbättringar inför framtiden. På koncernnivå fungerar resultaten från medarbetarundersökningarna som underlag för affärsplanering, översyn och beslutsfattande på hög nivå.

Definierade roller, ansvarsområden och förväntningar

På Eltel har cheferna ett stort ansvar för medarbetarna i deras team. För att kunna stödja våra chefer i deras ledarroll har vi utvecklat och genomfört ett ledarskapsramverk med tydligt definierade roller, ansvarsområden och förväntningar.

Alla medarbetare har regelbundna medarbetarsamtal med sina chefer. Detta hjälper oss att behålla fokus på vår strategi och att mer konkret identifiera utbildningsbehov, utvecklingsmöjligheter och potentiella förbättringar på arbetsplatsen. För att göra utbildning mer lättillgänglig inom Eltel introducerades en central läroportal för hela verksamheten under 2020.

Risker som rör människor och samhället

En stor risk för Eltel är att inte kunna attrahera och behålla de medarbetare vi behöver och som besitter rätt kompetens och erfarenhet.