Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2021

Oktober–december 2021

 • Nettoomsättning 226,3 miljoner euro (229,2). Total tillväxt -1,2 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -3,1 %
 • Operativt EBITA2) 7,0 miljoner euro (4,0) och operativt EBITA-marginal 3,1 % (1,7)
 • Operativt EBITA2), segmenten 7,3 miljoner euro (6,0) och operativt EBITA-marginal, segmenten 3,6 % (2,9)
 • Jämförelsestörande poster 0,0 miljoner euro (-5,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) 6,9 miljoner euro (-1,9) och EBIT-marginal 3,1 % (-0,8)
 • Resultat efter skatt 4,1 miljoner euro (-7,0)
 • Resultat per aktie 0,02 (-0,05), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,7 miljoner euro (51,2)

 

Januari–december 2021

 • Nettoomsättning 812,6 miljoner euro (938,0). Total tillväxt -13,4 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -11,9 %
 • Operativt EBITA2) 14,8 miljoner euro (11,4) och operativt EBITA-marginal 1,8 % (1,2)
 • Operativt EBITA2), segmenten 24,2 miljoner euro (22,9) och operativt EBITA-marginal, segmenten 3,3 % (2,8)
 • Jämförelsestörande poster -0,1 miljoner euro (14,1) från avyttring av verksamheter
 • Rörelseresultat (EBIT) 14,5 miljoner euro (24,8) och EBIT-marginal 1,8 % (2,6)
 • Resultat efter skatt 4,9 miljoner euro (5,3)
 • Resultat per aktie 0,03 (0,03), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,3 miljoner euro (49,4)
 • Nettoskuld, exklusive leasingskulder3) 69,2 miljoner euro (67,4)

 

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 19 november 2021 meddelades det att Eltel Finland har tecknat två avtal med OX2 om att bygga kraftledningar för en ny vindpark i centrala Finland. Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 22 miljoner euro.
 • Den 17 december 2021 meddelades det att Eltel Danmark har tecknat ett ramavtal med Banedanmark gällande konsulttjänster och infrastrukturdesign. Kontraktet är värt cirka 41 miljoner euro.
 • Den 17 januari 2022 tecknade Eltel ett nytt finansieringsavtal vilket omfattar en lånefacilitet på 35 miljoner euro och en revolverande kreditfacilitet på 90 miljoner euro.
 • Efter rapportperioden har Eltel tecknat två betydande kontrakt till ett sammanlagt värde på cirka 48 miljoner euro. Se sidan 13 för mer information.
 • Den 16 februari 2022 meddelades det att Håkan Dahlström har blivit utsedd till ny vd och koncernchef från och med den 1 september 2022.

Finansiella utsikter

Eltel förväntar sig att operativt EBITA-marginal för helåret 2022 kommer att öka jämfört med 2021.

Nyckeltal

Miljoner euro

okt-dec 2021

okt-dec 2020

jan-dec 2021

jan-dec 2020

Nettoomsättning

226,3

229,2

812,6

938,0

Nettoomsättningstillväxt, %

-1,2 %

-17,8 %

-13,4 %

-13,8 %

Operativt EBITA2)

7,0

4,0

14,8

11,4

Operativt EBITA-marginal, %

3,1 %

1,7 %

1,8 %

1,2 %

Operativt EBITA2), segmenten

7,3

6,0

24,2

22,9

Operativt EBITA-marginal, %, segmenten

3,6 %

2,9 %

3,3 %

2,8 %

Rörelseresultat (EBIT)

6,9

-1,9

14,5

24,8

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

23,6 %

13,0 %

23,6 %

13,0 %

Rörelsekapital, netto

-16,0

-25,1

-16,0

-25,1

Nettoskuld3)

69,2

67,4

69,2

67,4

Nettoskuld

122,6

125,6

122,6

125,6

Antal medarbetare, vid periodens slut

5 046

5 449

5 046

5 449

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter. 

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 24 för definitioner av nyckeltal. 

3) Avser nettoskuld exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, enligt definitionen i finansieringsavtalet för 2021. Se sidan 12 för beräkning och sidan 24 för definition.

 

Koncernchefens kommentar

Resultatet för det fjärde kvartalet förbättrades från jämförelseperioden och operativt EBITA uppgick till 7,0 miljoner euro (4,0), vilket är en marginal på 3,1 % (1,7). Nettoomsättningen låg kvar på fjolårets nivå, vilket tyder på att vi nu har en startpunkt för tillväxt i Norden. Resultatet är bra, särskilt då det levererades mitt i den senaste vågen av coronaviruspandemin. Pandemin, som närmade sig sin topp i december, har orsakat en rekordhög sjukfrånvaro på våra marknader och har även orsakat ytterligare projektförskjutningar. Dessutom kom vintern tidigt i Norden och tjälen försvårade markarbeten inom till exempel fiberutbyggnad. Vid tidpunkten för denna rapport är situationen fortsatt densamma, vilket förstärker den typiska säsongsvariationen i vår verksamhet och påverkar därmed det första kvartalet 2022.

För att summera året ökade operativt EBITA för helåret till 14,8 miljoner euro (11,4). Marginalen förbättrades till 1,8 % (1,2) trots en lägre nettoomsättning och pågående utmaningar inom den polska high voltage-verksamheten.

Nettoskulden låg kvar på samma nivå som föregående år och rörelsekapitalet höll sig på en bra nivå på -16,0 miljoner euro (-25,1) trots att diverse pandemirelaterade stödmekanismer togs bort under 2021. Avkastning på operativt sysselsatt kapital förbättrades till 23,6 % (13,0).

Under året ökade Finland lönsamheten samtidigt som omsättningen låg i linje med fjolåret. Givet en god efterfrågan på fiber, 5G och kraftledningsprojekt är Finland väl positionerat även för 2022. Distributionsmarknaden kommer sannolikt att se minskade investeringar på grund av nya regleringar.

Under andra halvan av 2021 förbättrade Sverige resultatet jämfört med samma period föregående år. Tack vare nystartade projekt inom smarta elmätare och tillväxt inom communication vände den sviktande omsättningen under fjärde kvartalet. Signaler visar att trenden är bestående.

För Norge var 2021 ett svagare år än tidigare, med fördröjda projekt och minskade kundinvesteringar, till stor del orsakade av pandemin. Under 2022 förväntar vi oss att fibervolymerna återigen tar fart.

Under andra kvartalet 2021 inkontrakterades delar av avtal från en stor kund i Danmark, vilket ledde till en betydande minskning av omsättningen. Året avslutades dock med att Eltel Danmark tecknade ett flerårigt ramavtal med Banedanmark för konsulttjänster och infrastrukturdesign, vilket kommer att främja Danmarks framtida tillväxt.

Inom High Voltage Polen färdigställde vi under året flertalet större, historiska projekt. Det gör att vi går in i 2022 med lägre risk i vår projektportfölj och med reducerat nettorörelsekapital. Under kvartalet var dock förlusterna i Polen fortsatt höga. Vi jobbar för att göra enheten lönsam igen samtidigt som vi tittar på strategiska alternativ för verksamheten. Vi förväntar oss att Smart Grids Tyskland kommer att fortsätta leverera sunda marginaler och kan konstatera att alla projekt inom Power Transmission International nu är operativt slutförda.

Våra kärnmarknader är stabila och Eltel fortsätter att vara ledande på communication-marknaden i Norden och i den finska Power-sektorn. Fiber och 5G är de starkaste drivkrafterna för communication-marknaden liksom arbetet med att avveckla 3G- och kopparnäten. På power- marknaden finns det en tydlig efterfrågan på uppgraderingar och moderniseringar av elnäten för att möta en ökande efterfrågan på förnybara energikällor.

När vi avslutar 2021 avslutas också Operational Excellence-fasen av vår strategi. Förbättringar har gjorts inom alla delar av verksamheten och förvandlat Eltel till ett finansiellt stabilt företag med ett nordiskt fokus och en landsbaserad verksamhet. Vi har en ambition att vara branschledande inom hållbarhet och vi gjorde betydande framsteg under året. Bland annat minskades antalet arbetsrelaterade olyckor, vi åtog oss att sätta klimatmål enligt SBTi (Science Based Targets-initiativet) och vi fick en förbättrad bedömning enligt CDP Climate Change. Sammantaget ger detta en bra plattform för nästa strategiska fas där vi siktar på hållbar lönsam tillväxt. Därmed förväntar vi oss att vår operativt EBITA-marginal för helåret 2022 kommer att förbättras jämfört med 2021.

Jag vill också passa på att tacka alla våra medarbetare för deras insatser under det gångna året samt tacka våra kunder, aktieägare och andra intressenter för det goda samarbete vi haft.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, CFO

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.