Eltels valberedning inför årsstämma 2018

I enlighet med instruktionen för Eltel AB:s valberedning ska bolaget ha en valberedning bestående av en företrädare för var och en av de fyra största aktieägarna, som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 augusti 2017 var Solero Luxco S.á.r.l. (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Zeres Capital, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy (de tre senast nämnda bolagen har publicerat sin överenskommelse om att inta en långsiktig gemensam hållning gällande Eltels förvaltning genom samordnat utövande av rösträtten) och Fjärde AP-fonden. Dessa representerar tillsammans 49,25 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l. (16,41 % av rösterna)
  • Joakim Rubin, Zeres Capital (13,03 % av rösterna)
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy (10,22 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (9,60 % av rösterna)

Notera att beräkningen ovan är baserad på det totala antalet aktier i Eltel AB, exklusive de 537 000 C-aktier som innehas av bolaget.

Erik Malmberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till årsstämman gällande val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer. Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2018 kommer att äga rum den 9 maj 2018. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 uppmanas att skicka in dem till valberedningens sekreterare Henrik Sundell på e-post: henrik.sundell@eltelnetworks.se. För att valberedningen ska kunna överväga inlämnade förslag med tillräcklig omsorg ska dessa lämnas in senast den 14 mars 2018. Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 och på bolagets webbplats.

För mer information kontakta:
Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.