Framsteg inom hållbarhet under 2023

Eltel hanterar sin hållbarhetspåverkan genom att prioritera hälsa och säkerhet, minska klimat- och miljöpåverkan, skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare och främja ansvarsfulla inköp samt affärsetik.

Förbättrat resultat och svarsfrekvens i medarbetarundersökningen Eltels engagemangspoäng för medarbetare förbättrades för fjärde året i rad, till 3,9 (3,8), samtidigt som svarsfrekvensen ökade till 85 procent (75).

Ett ramverk för hållbarhetskopplad finansiering upprättades för att koppla finansieringen till våra vetenskapligt baserade klimatmål. I april 2023 emitterade Eltel sina första hållbarhetskopplade hybridobligationer.

Vi initierade en dubbel väsentlighetsanalys för att på ett heltäckande sätt utvärdera omfattningen och sannolikheten för vår organisations hållbarhetspåverkan, risker
och möjligheter. Bedömningen kommer att slutföras under 2024 för att uppfylla de nya kraven i EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD).

Nya policyer antogs efter en omfattande policyöversyn. Vår nya hållbarhetspolicy beskriver våra hållbarhetsmål och definierar tydligt roller och ansvar för hållbarhetsstyrning. En ny miljöpolicy, policy för mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt uppförandekod för leverantörer förbättrade vårt hållbarhetsramverk ytterligare.

En ny ESG-plattform (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) introducerades för att harmonisera koncernövergripande hantering av leverantörskedjan och datainsamling.