Långsiktigt incitamentsprogram 2024 (LTIP 2024)

Eltel AB:s årsstämma 2024 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Eltel-aktier (definierat nedan) och, i förekommande fall, lösa optioner utgivna av bolaget. Antalet tilldelade Eltel-aktier och, i förekommande fall, optioner kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Eltel-aktier är stamaktier i bolaget (”Eltel-aktier”). Löptiden för LTIP 2024 är tre år.

Grundläggande drag i LTIP 2024

LTIP 2024 riktar sig till högst tjugotvå (22) ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Eltel-koncernen. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Eltel-koncernen är verksam. Deltagande i LTIP 2024 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp ett visst lägsta respektive högsta antal Eltel-aktier i LTIP 2024 (”Sparaktier”). Sparaktier ska vara nyförvärvade Eltel-aktier eller Eltel-aktier som deltagaren innehar, men som inte utgör Sparaktier i något annat långsiktigt incitamentsprogram som införts av bolaget.

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav under räkenskapsåren 2024 – 2026, erhålla tilldelning av Eltel-aktier (”Prestationsaktier”) och, i förekommande fall, utnyttja optioner utgivna av bolaget (”Prestationsoptioner”).

Prestationskraven är kopplade till vissa finansiella nyckeltal. Tilldelning av Prestationsaktier och, i förekommande fall, Prestationsoptioner till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Deltagaren har i förekommande fall rätt att utnyttja Prestationsoptionerna från och med dagen efter intjänandeperiodens avslut och under två veckor därefter (”Lösenperioden”). Lösenpriset vid deltagarens utnyttjande av Prestationsoptionerna ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio första handelsdagarna som följer närmast efter den 14 maj 2024 (”Lösenpriset”). Sedvanlig omräkning av Lösenpriset liksom av det antal Eltel-aktier som varje Prestationsoption motsvarar kan komma att ske i vissa situationer. Lösen av Prestationsoptionerna ska kunna ske genom s.k. nettostrike.

Deltagande i LTIP 2024

LTIP 2024 riktar sig till högst tjugotvå (22) ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, fördelat på fyra kategorier av deltagare:

Kategori

 

Högst antal
Sparaktier per person
Högst antal
Prestationsaktier per Sparaktie
Högst antal
Prestationsoptioner per Sparaktie
A) VD,
högst en person
42 000 8,0x 8,0x
B) Koncernledningsgrupp,
högst åtta personer
17 000 8,0x 8,0x
C) Andra nyckelpersoner,
högst tretton personer
11 500 8,0x 8,0x
D) Övriga deltagare,
högst nio personer
11 000 8,0x 8,0x

För att vara berättigad att delta i LTIP 2024 måste deltagaren göra en investering i Sparaktier uppgående till cirka fem (5) procent av deltagarens fasta grundlön för innevarande år, dock högst det antal Sparaktier som deltagaren kan binda upp inom ramen för LTIP 2024 enligt ovan.

Tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner

Tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner inom LTIP 2024 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter det senare av dag för (i) offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2027, och (ii) första avstämningsdagen för utdelning som beslutas vid årsstämman 2027. Perioden fram till detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperiod).

För att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier och, i förekommande fall, Prestationsoptioner förutsätts att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram till tilldelning, att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier, samt att något av prestationskraven är uppfyllda.

Deltagaren kan maximalt erhålla tilldelning av åtta (8) Prestationsaktier och, i förekommande fall, åtta (8) Prestationsoptioner per Sparaktie. Deltagarens Prestationsaktier och, i förekommande fall, Prestationsoptioner ska vara beloppsbegränsade. Utfallet begränsas för Prestationsaktierna respektive Prestationsoptionerna om den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio sista handelsdagarna i mars 2027 överstiger en aktiekurs motsvarande fem gånger den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio första handelsdagarna som följer närmast efter den 14 maj 2024.

Styrelsen ska i enlighet med bolagsstämmans beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2024. Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning av Prestationsaktier och/eller Prestationsoptioner (i förekommande fall) inte är möjligt, eller om detta i övrigt skulle anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2024.