Slutsats gällande tidigare vd, styrelse och ägare

Med anledning av att förutvarande vd, Axel Hjärne, och förutvarande styrelseordföranden, Gérard Mohr, förvägrades ansvarsfrihet på Eltels årsstämma den 1 juni 2017, har styrelsen låtit utreda förutsättningar för att utkräva rättsligt ansvar mot någon eller båda av dem med avseende på den gångna räkenskapsperioden. Styrelsens slutsats är att det inte är motiverat att kräva skadestånd mot någon av dem med hänsyn till föreliggande rättsliga förutsättningar samt de betydande kostnader och åtgång av resurser som skulle vara förenade med en sådan talan. 

Styrelsen har även låtit utreda om det finns skäl att väcka skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter eller säljare med anledning av informationsgivningen vid bolagets börsintroduktion 2015. För bolagets del konstaterar styrelsen att det inte är motiverat att bolaget driver en sådan talan med hänsyn till rättsliga förutsättningar och bolagets intressen i övrigt. Utredningsmannen, advokaten Erik Sjöman, kommer att finnas tillgänglig på bolagets årsstämma den 9 maj 2018 för att besvara förekommande frågor med avseende på sina slutsatser i förhållande till informationsgivningen vid bolagets börsintroduktion. Utredningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. 

Styrelsens bedömningar har skett med utgångspunkt i bolagets förhållanden varvid det noteras att det står aktieägare i bolaget fritt att efter egna överväganden besluta om att väcka talan i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

För ytterligare information:
Ulf Mattsson, Ordförande
ulf.mattsson@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 600. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.