Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Oktober–december 2019

 • Nettoomsättning 278,9 miljoner euro (330,9). Total tillväxt -15,7 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -10,9 %
 • Operativt EBITA2 -14,9 miljoner euro (2,9) och operativ EBITA-marginal -5,3 % (0,9)
 • EBIT -13,7 miljoner euro (-0,2) och EBIT-marginal -4,9 % (-0,1)
 • Resultat efter skatt -11,8 miljoner euro (-3,3)
 • Resultat per aktie -0,08 euro (-0,02), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,0 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 163 uppgick till 59,5 miljoner euro (70,0).

Januari–december 2019

 • Nettoomsättning 1 087,6 miljoner euro (1 188,9). Total tillväxt -8,5 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -6,0 %
 • Operativt EBITA2 -11,3 miljoner euro (-2,2) och operativ EBITA-marginal -1,0 % (-0,2)
 • EBIT -11,2 miljoner euro (-9,2) och EBIT-marginal -1,0 % (-0,8)
 • Resultat efter skatt -25,1 miljoner euro (-22,2)
 • Resultat per aktie -0,17 euro (-0,15), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,4 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 163 uppgick till 25,7 miljoner euro (3,2).

Väsentliga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Under fjärde kvartalet fokuserade Eltel på avyttringar, kapitalbindning och delfakturering vilket ledde till en reducering av nettoskulden med 67,6 miljoner euro.
 • Minskade volymer och efterföljande temporär överkapacitet inom Communication Sverige samt minskade volymer inom Power Smart Grids påverkade operativt EBITA negativt med cirka 8,4 miljoner euro jämfört med föregående år.
 • Den 5 december 2019 utsågs Saila Miettinen-Lähde till ny CFO för Eltel och medlem av koncernledningen. Saila tillträder sin position den 1 mars 2020 och efterträder Petter Traaholt som lämnar Eltel för att tillträda rollen som CFO på V.Group.
 • Den 22 januari 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra den tyska Communication-verksamheten till Circet Group. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 19 miljoner euro och beräknas ge ett positivt resultat om cirka 13 miljoner euro på Group EBIT. Affären förväntas slutföras i slutet av första kvartalet 2020.
 • Den 13 februari 2020 tecknade Eltel en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till det befintliga finansieringsavtalet. Tillägget inkluderar kovenanter i linje med finansiella förväntningar för 2020.
Miljoner euro okt-dec 2019 okt-dec 2018 Förändring %   Miljoner euro jan-dec 2019 jan-dec 2018 Förändring %
Nettoomsättning         Nettoomsättning      
Power 93,0 115,1 -19,2   Power 377,7 438,8 -13,9
Communication 182,9 207,1 -11,7   Communication 698,4 727,3 -4,0
Other 3,2 3,6 -10,9   Other 13,2 23,1 -42,8
Koncern 278,9 330,9 -15,7   Koncern 1 087,6 1 188,9 -8,5
Operativt EBITA2         Operativt EBITA2      
Power -12,0 -1,9 N/A   Power -17,5 -0,5 N/A
Communication 2,0 9,7 -79,0   Communication 18,1 24,8 -27,0
Other -0,6 -1,1 40,2   Other -0,8 -11,1 93,0
Ej allokerade poster4 -4,2 -3,8 -10,2   Ej allokerade poster4 -11,2 -15,4 27,6
Koncern -14,9 2,9 -610,5   Koncern -11,3 -2,2 -402,9
 1. Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
 2. Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 22 för definitioner av nyckeltal.
 3. Se sidan 21 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
 4. Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Vid ingången av kvartalet hade vi en tydlig ambition att sänka företagets nettoskuld. Jag är glad att se att vi hade ett mycket starkt kassaflöde under perioden och kunde därmed minska vår nettoskuld med 67,6 miljoner euro för kvartalet och 24,2 miljoner euro för helåret. Det operativa kassaflödet för 2019, före IFRS16-påverkan, var 25,7 miljoner euro, en betydande förbättring jämfört med 3,2 miljoner euro 2018 och -65,2 miljoner euro 2017.

Eltels resultat detta kvartal blev emellertid negativt på grund av tre huvudsakliga faktorer: lägre volymer, omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar.

Som förväntat minskade nettoomsättningen under kvartalet för High Voltage Polen, Smart Grids och Communication Sverige, medan Communication Norge och Danmark fortsatte att förbättra omsättningen tack vare tillväxt och ökade marknadsandelar. Projektnedskrivningarna och avsättningarna härrör från Communication Sverige och High Voltage.

Nedskrivningarna i High Voltage relaterar främst till ett stort projekt i Norge och en handfull projekt i Polen. Under kvartalet fokuserade vi på delfakturering av dessa projekt. Vi kommer att fortsätta kunddialogen om kompensation för projektförseningar som skett bortom Eltels kontroll. Våra ansträngningar för att reducera kapitalbindningen, särskilt i Polen, var framgångsrik och vi erhöll 33,4 miljoner euro från dessa projekt. För att minska exponeringen mot större projekt har vi uppdaterat strategin i High Voltage Polen. Som en del av denna strategiförändring och verksamhetsomställning har vi även gjort förändringar i den lokala ledningen och en omstrukturering pågår.

Liksom i tredje kvartalet fortsatte det stora volymtappet i Communication Sverige att påverka resultatet negativt. Den minskade nettoomsättningen ledde till överkapacitet och omstruktureringskostnader, vilket belastade resultatet. Nedskrivningar och marginalrevisioner påverkade också resultatet negativt. När vi nu går in i 2020 har vi anpassat den svenska organisationen till nuvarande och förväntade volymer. Sett på helåret påverkades resultatet negativt med mer än 13 miljoner euro av de lägre volymerna samt de kostnader, inklusive omstruktureringen, som tappet medfört.

Trots den utmanande situationen vill jag lyfta fram att det finns stora delar av företaget som presterar väsentligt mycket bättre jämfört med föregående år. Power Finland förbättrade nettoomsättningen och EBITA under andra halvåret tack vare förbättrad effektivitet och en selektiv anbudsprocess. I segment Communication ser vi en stark marknad både i Norge och Danmark. I dessa länder ökade nettoomsättningen och operativa EBITA kraftigt jämfört med föregående år.

Inom segmentet Other har vi levererat enligt den plan som lades 2017 och alla Other-projekt kommer att slutföras före utgången av 2020.

När jag reflekterar över 2019 är jag tacksam för våra medarbetares engagemang och allt vi har åstadkommit detta utmanande år. Vi levererade inom många områden av vår strategi:

 • Förbättrat kassaflöde och minskad nettoskuld
 • Förbättrad kvalitet av våra leveranser och tjänster mot kund
 • Ökat fokus på de nordiska marknaderna
 • Omstrukturering av de svenska Power- och Communication-verksamheterna
 • Avyttrat den polska Communication-verksamheten

Under 2020 kommer vi att fortsätta fokusera på att öka den nordiska marknadsandelen hos våra största kunder och vår Operational Excellence-strategi för att öka produktiviteten och lönsamheten.

I januari 2020 tecknade vi ett avtal om att avyttra den tyska Communication-verksamheten. Den planerade avyttringen av affärsområdet Aviation & Security i Sverige fortskrider enligt plan, och båda parter har åtagit sig att se till att ett definitivt avtal undertecknas under första kvartalet 2020. Dessa åtgärder kommer att stärka vår balansräkning ytterligare och minska företagets skuldsättning.

För ytterligare information, kontakta:
Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.