Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2020

Januari–mars 2020

 • Nettoomsättning 236,6 miljoner euro (251,0). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -1,5 %
 • Operativt EBITA2) -2,1 miljoner euro (-3,0) och operativ EBITA-marginal -0,9 % (-1,2)
 • EBIT -2,2 miljoner euro (-3,6) och EBIT-marginal -0,9 % (-1,4)
 • Resultat efter skatt -4,8 miljoner euro (-7,4)
 • Resultat per aktie -0,03 euro (-0,05), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,7 miljoner euro (-33,8)
 • Nettoskuld3) 133,8 miljoner euro (194,2)

Väsentliga händelser under och efter första kvartalet

 • Den 22 januari 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra sin tyska Communication-verksamhet till Circet Group. Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 19 miljoner euro och ha ett positivt resultat om cirka 13 miljoner euro på Group EBIT under andra kvartalet.
 • Den 23 mars 2020 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra det svenska affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket, LFV. Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 17 miljoner euro och ha ett positivt resultat om cirka 6 miljoner euro på Group EBIT under andra kvartalet.
 • I slutet av mars 2020 kom Eltel överens med sina banker om tillägg till det befintliga finansieringsavtalet som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tilläggen inkluderar bland annat en 12 månaders förlängning av de nuvarande kreditfaciliteterna fram till mitten av första kvartalet 2022.
 • Under perioden januari 2020-april 2020 tecknade Eltel fem betydande kontrakt till ett värde av cirka 240 miljoner euro.
Miljoner euro jan-mar 2020 jan-mar 2019 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2019
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 74,2 87,0 -14,7 Power 377,7
Communication 160,1 161,4 -0,8 Communication 698,4
Other 2,3 3,1 -23,8 Other 13,2
Koncern 236,6 251,0 -5,7 Koncern 1 087,6
Operativt EBITA2) Operativt EBITA2)
Power -3,4 -4,2 18,6 Power -17,5
Communication 4,2 4,6 -8,8 Communication 18,1
Other -0,3 -0,1 -153,3 Other -0,8
Ej allokerade poster4) -2,6 -3,3 22,9 Ej allokerade poster4) -11,2
Koncern -2,1 -3,0 32,0 Koncern -11,3

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 20 för definitioner av nyckeltal.
3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se sidan 8 för beräkning.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Under det första kvartalet förbättrade vi operativt EBITA trots att nettoomsättningen minskade enligt förväntan. I slutet av kvartalet var rörelsekapitalet 74 miljoner euro lägre jämfört med samma period under förra året och nettoskulden har minskat med mer än 60 miljoner euro jämfört med första kvartalet 2019.

Vi har vunnit betydande och strategiskt viktiga kontrakt inom både Power- och Communication-segmenten i Finland och Sverige. Det är ett bevis på att Eltel fortsätter att leverera högkvalitativ service och därför är kundernas första val. Dessa nya kontrakt, främst ramavtal, är repetitiva och förutsägbara affärer med sunda marginaler och låg kapitalbindning.

Vår strategi att i allt högre grad fokusera på de nordiska länderna fortskrider enligt plan. Vi tecknade avtal för att avyttra vår tyska Communication-verksamhet samt vårt svenska affärsområde Aviation & Security. Avyttringarna kommer ytterligare förbättra Eltels finansiella ställning. Under 2020 kommer vi också att slutföra 10 stora och kapitalintensiva projekt inom High Voltage och Power Transmission International. Det är den här typen av stora, kapitalintensiva projekt som vi, i linje med strategin, inte längre går in i.

Under kvartalet minskade försäljningen inom Power-segmentet till följd av svagare marknad för High Voltage Polen och eftersom vi minskar vår exponering mot större projekt. Bättre projekt- och kostnadskontroll förbättrade operativt EBITA.

Nettoomsättningen i segment Communication växte organiskt med 5,5 procent trots det betydande volymfallet vi har sett i Sverige. Detta är ett resultat av ökad omsättning på övriga marknader, särskilt i Danmark. Norge fortsätter att prestera bra och Finland gör goda framsteg.

Den nuvarande COVID-19 pandemin påverkade Eltel marginellt under det första kvartalet. Diverse restriktioner minskade tillgängligheten av arbetskraft på sina ställen och vi såg ett något ökat sjukskrivningstal. Vi såg även fåtalet projektförskjutningar och, på kunders begäran, införande av arbetsplatsbegränsningar. Den totala påverkan förblev emellertid begränsad eftersom samhällets livslinor alltid måste säkerställas. Myndigheter och kunder har utnämnt Eltel som en kritisk leverantör och därmed givits tillstånd att leverera tjänster även i en krissituation.

Framöver kommer vi att fortsätta fokusera på vår strategi, Operational Excellence, och på att öka vår nordiska marknadsandel. Förbättrad produktivitet och lönsamhet är grundläggande för Eltel att nå vårt långsiktiga mål om en EBITA-marginal på 5 procent med ett stabilt kassaflöde och en sund balansräkning.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695 saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.