Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2021

Juli–september 2021

• Nettoomsättning 193,8 miljoner euro (226,7). Total tillväxt -14,5 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -13,8 %

• Operativt EBITA2) 4,1 miljoner euro (6,7) och operativt EBITA-marginal 2,1 % (2,9)

• Operativt EBITA2), segmenten 7,7 miljoner euro (8,6) och operativt EBITA-marginal, segmenten 4,4 % (4,3)

• Jämförelsestörande poster 0,0 miljoner euro (-0,7)

• Rörelseresultat (EBIT) 4,0 miljoner euro (5,8) och EBIT-marginal 2,1 % (2,6)

• Resultat efter skatt 1,8 miljoner euro (3,1)

• Resultat per aktie 0,01 (0,02), före och efter utspädning

• Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,8 miljoner euro (-16,2)

 Januari–september 2021

• Nettoomsättning 586,2 miljoner euro (708,8). Total tillväxt -17,3 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -14,9 %

• Operativt EBITA2) 7,8 miljoner euro (7,5) och operativt EBITA-marginal 1,3 % (1,1)

• Operativt EBITA2), segmenten 16,9 miljoner euro (16,9) och operativt EBITA-marginal, segmenten 3,2 % (2,7)

• Jämförelsestörande poster -0,1 miljoner euro (19,8) från avyttring av verksamheter

• Rörelseresultat (EBIT) 7,5 miljoner euro (26,7) och EBIT-marginal 1,3 % (3,8)

• Resultat efter skatt 0,8 miljoner euro (12,3)

• Resultat per aktie 0,00 (0,08), före och efter utspädning

• Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,0 miljoner euro (-1,7)

• Nettoskuld3) 100,4 miljoner euro (108,9)

 Väsentliga händelser under rapportperioden

• Den 20 augusti 2021 avkunnade den finska Högsta förvaltningsdomstolen en dom som i sin helhet avvisar det finska Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) yrkande om en påföljdsavgift mot Eltel med anledning av en påstådd överträdelse av konkurrensrättsliga regler. Avgörandet avslutar ett förfarande som inleddes av KKV 2014.

• Den 27 augusti 2021 meddelades det att Eltel Norge tecknat ett projektavtal med Telenor för att uppgradera dess telenät med 5G-teknologi under 2022. Avtalet är värt 12-16 miljoner euro.
 

Nyckeltal 

Miljoner euro

jul-sep 2021

jul-sep 2020

jan-sep 2021

jan-sep 2020

jan-dec 2020

Nettoomsättning

193,8

226,7

586,2

708,8

938,0

Nettoomsättningstillväxt, %

-14,5 %

19,6 %

-17,3 %

-12,4 %

-13,8 %

Operativt EBITA2)

4,1

6,7

7,8

7,5

11,4

Operativt EBITA-marginal, %

2,1 %

2,9 %

1,3 %

1,1 %

1,2 %

Operativt EBITA2), segmenten

7,7

8,6

16,9

16,9

22,9

Operativt EBITA-marginal, %, segmenten

4,4%

4,3 %

3,2 %

2,7 %

2,8 %

Rörelseresultat (EBIT)

4,0

5,8

7,5

26,7

24,8

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

11,6 %

-4,9 %

11,6 %

-4,9 %

13,0 %

Rörelsekapital, netto

9,8

17,3

9,8

17,3

-25,1

Nettoskuld3)

100,4

108,9

100,4

108,9

67,4

Antal medarbetare, vid periodens slut

5 057

6 012

5 057

6 012

5 449

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 25 för definitioner av nyckeltal.

3) Avser nettoskuld exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, enligt definitionen i finansieringsavtalet. Se sidan 12 för beräkning och sidan 25 för definition.
 

Koncernchefens kommentar

Produktiviteten och lönsamheten har förbättrats på den nordiska hemmamarknaden, vilket reflekteras i den operativa EBITA- marginalen för segmenten. Under kvartalet påverkades dock koncernens operativa EBITA negativt av lägre omsättning, fortsatta utmaningar i den polska high voltage-verksamheten och ökade materialpriser. Jämfört med föregående år minskade vi nettoskulden och vi förbättrade avkastningen på operativt sysselsatt kapital.

Den lägre omsättningen beror främst på två anledningar: tidigare aviserade förluster av stora avtal och minskade kundinvesteringar till följd av covid-19. Det pågår intensivt arbete för att vända trenden och vinna nya kontrakt. Vi ser över diverse organiska tillväxtmöjligheter inom angränsande affärsområden och vi stärker vårt erbjudande till marknaden. Vi förbereder oss även för potentiella framtida fusioner och förvärv.

I segmenten har vi sett en fortsatt förbättrad lönsamhet i Finland, där vi har en god marknads-position både inom communication och power. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol har risknivån i Finland minskat och produktiviteten förbättrats. 

I Sverige har verksamheten stabiliserats och går i rätt riktning. Mot slutet av kvartalet ökade volymerna.

I Norge fortsatte volymerna att påverkas negativt av reducerade och försenade kundinvesteringar på grund av covid-19. Trots volymtappet är den norska verksamheten stabil och fortsätter att generera goda marginaler.

Även i Danmark har vi volymutmaningar vilket främst beror på att en större kund valt att inkontraktera en del av ett avtal. Vi kan också se en svagare efterfrågan på den danska fibermarknaden. Danmark är dock en aktiv marknad generellt och vi ser nya möjligheter framöver.

Vi har betydande lönsamhetsproblem inom High Voltage, främst i Polen. Hittills i år har verksamheten kostat Eltel 7,6 miljoner euro i operativt EBITA. Orsaker till förlusterna är bland annat förseningar och färdigställande av gamla projekt, en utmanande marknad i allmänhet, covid-19 och på senare tid också ökade materialpriser. Givet de utmanande förhållandena och vårt fokus på den nordiska marknaden omprövar vi strategiska alternativ för den polska verksamheten.

När vi tittar på den nordiska marknaden förbättras marginalerna och vi har bibehållit en sund balansräkning. Hittills i år har operativt EBITA ökat och vi ser positivt på det fjärde kvartalet. Våra finansiella utsikter kvarstår: Vi förväntar oss att den operativa EBITA-marginalen för helåret kommer att förbättras under 2021 jämfört med 2020. 

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

 

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, CFO

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 100. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.