Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2022

Oktober–december 2022

 • Nettoomsättning 224,0 miljoner euro (226,3). Total tillväxt -1,0 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 2,5 %
 • Operativ EBITA2) -4,0 miljoner euro (7,0) och operativ EBITA-marginal -1,8 % (3,1)
 • Operativ EBITA2), segmenten -1,8 miljoner euro (7,3) och operativ EBITA-marginal, segmenten -0,9 % (3,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) -4,0 miljoner euro (6,9) och EBIT-marginal -1,8 % (3,1)
 • Resultat efter skatt -7,7 miljoner euro (4,1)
 • Resultat per aktie -0,05 euro (0,02), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,0 miljoner euro (33,7)

Januari–december 2022 

 • Nettoomsättning 823,6 miljoner euro (812,6). Total tillväxt 1,4 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 1,8 %
 • Operativ EBITA2) -1,9 miljoner euro (14,8) och operativ EBITA-marginal -0,2 % (1,8)
 • Operativ EBITA2), segmenten 9,9 miljoner euro (24,2) och operativ EBITA-marginal, segmenten 1,4 % (3,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) -2,0 miljoner euro (14,5) och EBIT-marginal -0,2 % (1,8)
 • Resultat efter skatt -14,9 miljoner euro (4,9)
 • Resultat per aktie -0,10 euro (0,03), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,4 miljoner euro (22,3)
 • Nettoskuld3) 125,5 miljoner euro (122,6)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden 

 • Under fjärde kvartalet tecknade Eltel kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 212 miljoner euro (125). Läs mer på sidan 13. Under 2022 tecknade Eltel kontrakt med ett sammanlagt värde av cirka 825 miljoner euro (393).
 • Den 7 december 2022 meddelades det att Lars Nilsson utsetts till vd för Eltel Sverige och medlem av koncernledningen från och med den 9 januari 2023. Lars ersätter Leif Göransson, vars avgång meddelades den 4 oktober 2022.
 • Den 15 december 2022 meddelade Eltel en bedömd negativ operativ EBITA för fjärde kvartalet 2022, vilket riskerade att medföra att helårets operativa EBITA inte blev positiv.
 • Den 20 december 2022 meddelades det att Eltels mål för minskade utsläpp godkänts av Science Based Targets-initiative (SBTi), vilket understryker Eltels engagemang för att bekämpa klimatförändringar och anpassa insatser i linje med Parisavtalet.
 • Efter rapportperioden har Eltel tecknat två betydande kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 40 miljoner euro. Läs mer på sidan 13.
 • Den 14 februari 2023 meddelades det att Pamela Lundin utsetts till affärsutvecklingsdirektör för Eltel och medlem av koncernledningen från och med den 13 mars. Pamela kommer att leda den nyinrättade funktionen för affärsutveckling.

Nyckeltal

Miljoner euro

okt-dec 2022

okt-dec 2021

jan-dec 2022

jan-dec 2021

Nettoomsättning

224,0

226,3

823,6

812,6

Nettoomsättningstillväxt, %

-1,0 %

-1,2 %

1,4 %

-13,4 %

Operativ EBITA2)

-4,0

7,0

-1,9

14,8

Operativ EBITA-marginal, %

-1,8 %

3,1 %

-0,2 %

1,8 %

Operativ EBITA2), segmenten

-1,8

7,3

9,9

24,2

Operativ EBITA-marginal, %, segmenten

-0,9 %

3,6 %

1,4 %

3,3 %

Rörelseresultat (EBIT)

-4,0

6,9

-2,0

14,5

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

-3,5 %

23,6 %

-3,5 %

23,6 %

Rörelsekapital, netto

-21,0

-16,0

-21,0

-16,0

Nettoskuld3)

125,5

122,6

125,5

122,6

Medelantalet anställda

5 079

5 065

5 053

5 176

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativ EBITA. Se sid 24–25 för definitioner av nyckeltal.
3) Från och med Q1/2022 presenterar Eltel nettoskuld inklusive IFRS 16 leasingskulder.
 

Koncernchefens kommentar
 

Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen i segmenten med 2,5 procent i lokal valuta och vi fortsatte att vinna nya kontrakt med högre prissättning. För helåret ökade nettoomsättningen för koncernen med 1,4 procent. Kassaflödet var starkt vid årets slut vilket återspeglar det starka säsongsmönstret. Minskade kundinvesteringar, hög inflationseffekt och ökade kostnader försämrade dock operativ EBITA som förväntat och som vi kommunicerade mot slutet av kvartalet. Operativt EBITA för kvartalet var en besvikelse på -4,0 miljoner euro, motsvarande -1,8 procent, vilket resulterade i -1,9 miljoner euro för helåret, och en marginal på -0,2 procent.

Det är tydligt att 2022 var ett krävande och tufft år för Eltel. Några av våra kunder minskade sina investeringar jämfört med prognostiserat och de lägre volymerna förväntas fortsätta under 2023. Därför anpassar vi organisationen till den rådande situationen. Vi har initierat ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas spara mer än 10 miljoner euro på årsbasis. Programmet kommer att slutföras under första kvartalet 2023 och effekten kommer att öka under andra kvartalet. Mer än 200 tjänster påverkas, plus anlitandet av underleverantörer, främst i Norge och Finland. Besparingsprogrammet förväntas leda till en omstruktureringskostnad på 5 miljoner euro under första kvartalet 2023 men jag är övertygad om att det kommer att ge långsiktiga fördelar.

Finland kommer att ha ett motigt första halvår under 2023, men är väl positionerat för att förbättra sitt resultat under senare delen av året. Det finns en stor efterfrågan på fiber, och en hälsosam marknad för 5G och Power Transmisson, tillsammans med betydande tillväxtmöjligheter inom förnybar energi.

Det är glädjande att se att Sverige under 2022 hade en tillväxt på 8,3 procent i lokal valuta. Den operativa EBITA-marginalen förbättrades under året och andra halvåret var lönsamt. Under fjärde kvartalet började vi se de positiva effekterna från våra investeringar i effektiviseringsprogrammet Ett Eltel, och vi förväntar oss mer framöver.

Precis som Finland kommer även Eltel Norge ha utmaningar under första halvåret på grund av ökad osäkerhet gällande kundinvesteringarna. Vi fortsätter arbetet med att bredda kundbasen och därför är jag glad att Eltel Norge efter rapportperioden den 30 januari tecknade ett avtal på 180–200 miljoner NOK med en ny kund, Viken Fiber, ett av Norges största fiberföretag.

I min kommentar för det tredje kvartalet skrev jag att vi troligtvis hade bottnat ur i Danmark. Det fjärde kvartalet bevisade det med en tillväxt i Eltel Danmark på 8,4 procent och med förbättrad operativ EBITA marginal. Vi fortsätter att se goda tillväxtmöjligheter på den danska marknaden och förväntar oss att operativ EBITA följer med.

Inom Övrig verksamhet fortsatte Smart Grids Tyskland att leverera starka marginaler på en gynnsam marknad. High Voltage Polen lider fortfarande hårt av inflationen och brist på underleverantörer på grund av kriget i Ukraina. Vi fortsätter att vidta åtgärder för att förbättra situationen.

Det var glädjande att se att våra utsläppsminskningsmål officiellt erkändes av Science Based Targets-initiative (SBTi) i december. Erkännandet är ett bevis för vårt engagemang i frågan om klimatförändringar och att vi anpassar våra ansträngningar till målen i Parisavtalet.

Genom vår nybildade affärsutvecklingsenhet accelererar vi utvecklingen och implementeringen av nya affärskoncept inom den gröna omställningen, såsom vind- och solenergi, e-Mobility och batterilagring.

Jag är stolt över hur Eltel bidrar till ett mer hållbart och uppkopplat samhälle och är angelägen om att vidareutveckla företaget som den ledande leverantören av kritisk infrastruktur, med högt medarbetarengagemang och exceptionell kundupplevelse.

Jag tackar alla våra medarbetare för deras insatser och engagemang under ett väldigt utmanande år. Jag vill också tacka alla kunder, aktieägare och andra intressenter för ett gott samarbete.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com
 

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com
 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.