Säkerställande av åtkomsträtt

 

Spridning av informationen på följande sidor kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för begränsningar enligt lag. Följaktligen är informationen på följande sidor inte riktad till, eller tillgänglig för, vissa personer. Vi ber dig därför att läsa igenom följande information och ge följande bekräftelse varje gång du önskar att få tillgång till denna del av webbplatsen. Informationen på följande sidor eller eventuell annan information relaterad till relevanta värdepapper får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien, USA (eller till någon så kallad U.S. person) eller någon annan jurisdiktion i vilken sådant offentliggörande eller spridning skulle strida mot tillämplig lag. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera värdepapperen, eller för att på annat sätt göra ett erbjudande till allmänheten av värdepapperen tillåtligt, i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapperen får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, tilldelas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien, USA (eller till någon så kallad U.S. person) eller någon annan jurisdiktion i vilken det inte skulle vara tillåtet att erbjuda värdepapperen, och informationen på följande sidor eller eventuell annan information relaterad till värdepapperen får inte sändas till någon person i de tidigare nämnda jurisdiktionerna.

Värdepapperen har inte, och kommer inte att, registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller av någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperen får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, tilldelas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. De värdepapper som avses häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller någon annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om värdepapperen eller om något dokuments riktighet och tillförlitlighet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Välj det land du befinner dig i