Bokslutskommuniké januari–december 2014

Oktober–december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 352,3 miljoner euro (345,8), en uppgång med 1,9 procent. Vid jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 4,5 procent.
 • Operativ EBITA* uppgick till 17,7 miljoner euro (15,4), eller 5,0 procent av nettoomsättningen (4,5)
 • Engångsposter** uppgick till -6,7 miljoner euro (-2,2)
 • EBITA uppgick till 11,0 miljoner euro (13,2), eller 3,1 procent av nettoomsättningen (3,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,7 miljoner euro (3,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 euro (0,05)
 • Operativ kassaflöde* uppgick till 66,3 miljoner euro (18,5)

Januari–december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 242,1 miljoner euro (1 147,5), en uppgång med 8,2 procent. Vid jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 11,1 procent.
 • Operativ EBITA* uppgick till 61,3 miljoner euro (52,0), eller 4,9 procent av nettoomsättningen (4,5)
 • Engångsposter** uppgick till -22,7 miljoner euro (0,3)
 • EBITA uppgick till 38,6 miljoner euro (52,3), eller 3,1 procent av nettoomsättningen (4,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,1 miljoner euro (11,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 euro (0,14)
 • Operativ kassaflöde* uppgick till 88,9 miljoner euro (57,3)

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* se definitioner sid 13 och 18
** huvudsakligen kostnader som under 2014 var relaterade till börsnoteringen

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Den 12 januari 2015 offentliggjorde Eltel AB sin avsikt att notera bolaget på Nasdaq Stockholm
 • Den 6 februari 2015 slutförde Eltel AB börsintroduktionen av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm
 • Eltel förnyade sin finansiering vid noteringen av bolagets aktier. Räntebärande skulder som per den 31 december 2014 uppgick till 330,9 miljoner euro har återbetalats och ersatts av en ny lånefacilitet på 210 miljoner euro. De nya kreditfaciliteterna ger Eltel en mer flexibel och kostnadseffektiv finansiering under de närmaste fem åren. De finansiella nettokostnaderna skulle bli något mer än hälften av 2014 års nivå vid aktuella räntor och oförändrade valutakurser
 • Belåningsgraden med den minskade skuldsättningen efter börsnoteringen uppgick till 3,2 (3,3). Justerat för engångsposter var belåningsgraden 2,2 (3,3)
 • I januari 2015 tecknade Eltel ett nytt femårigt ramavtal med TeliaSonera som omfattar Norden och Baltikum.
  Det nya avtalet stärker det nära samarbetet mellan TeliaSonera och Eltel, genom förnyelse av de avtalsenliga tjänsterna som Eltel för närvarande erbjuder TeliaSonera, samt genom en utökning av det geografiska området till att omfatta nya regioner i Sverige
 • I oktober 2014 tecknade Eltel Sønnico, ett joint venture där Eltel äger 50 procent, ett ramavtal med Telenor i Norge. Eltels norska kommunikationsverksamhet, som under 2014 hade en nettoomsättning om 121,6 miljoner euro, har överförts till det gemensamma bolaget vid årets slut. Under 2015 kommer verksamheten dekonsolideras och 50 procent av joint venture-bolagets nettovinst kommer att inkluderas som en rad i EBITA

Koncernchefens kommentar: “Stabilt fjärde kvartal och helår för Eltel”

För Eltel var 2014 på många sätt ett genombrottsår. Vi redovisade en stark organisk tillväxt på 8 procent för helåret. Vinsten ökade i en stabil takt och vår operativ EBITA-marginal steg till 5 procent under det fjärde kvartalet. Utfallet avseende nettoomsättning och operativ EBITA för kvartalet och helåret var därmed i linje med eller något bättre än vad vi förutsåg i noteringsprospektet. En av Eltels styrkor – att skapa kassaflöden – nådde rekordnivåer med ett operativt kassaflöde på 89 miljoner euro.

Något som är av ännu större betydelse för oss är de många nya och förnyade avtalen, i synnerhet våra järnvägsavtal i Norge, avtalen med Fingrid och Caruna Power i Finland samt avtalen för transformatorstationer i Polen och Norge. Inom Telecom säkrade vårt joint venture med Sønnico i Norge ett avtal med Telenor och sist men inte minst undertecknades det nya femåriga avtalet med TeliaSonera i januari 2015.

Det är glädjande att se den fortsatt goda utvecklingen inom Power, ett segment som drar fördel av den starka trenden för investeringar i elnät i Norden och Polen. Att vi vunnit upphandlingar avseende transformatorer till Fingrid i Finland och för 50Hz till Tyskland är positiva framsteg inom nya områden.

Inom affärssegmentet Communication är det mycket uppmuntrande att den fortsatta tillväxten inom exempelvis fiberutrullning nu också resulterat i högre marginaler – en konsekvens av en ökad effektivitet på samtliga nordiska huvudmarknader.

Av våra tre affärssegment uppvisade Transport & Defence den procentuellt starkaste tillväxten, även om det var från en mindre bas. Under 2014 kom tillväxten huvudsakligen från flera nya elektrifieringsprojekt inom järnväg, bland annat ett genombrott i Danmark. Marginalerna har emellertid minskat till följd av att uppdragsmixen inom segmentet förändrats.

Börsnoteringen av Eltel, som skedde den 6 februari, är mycket viktig för oss. Den ökar våra samarbetspartners förtroende för oss och gör bolaget mer välkänt. Att vara noterad innebär också ökad transparens, vilket är positivt både för oss och våra kunder. Det förbättrar även vår förmåga att locka till oss de bästa medarbetarna.

Noteringsprocessen har varit både intensiv och intressant, och har gjort det möjligt för oss att nå en solidare finansiell ställning och därmed en bättre förmåga att framöver växa genom förvärv. Vårt huvudfokus framöver är att leverera på vår målsättning för tillväxt, förbättra våra marginaler och säkerställa fortsatt starkt kassaflöde.

–Axel Hjärne, vd och koncernchef
Stockholm, 20 februari 2015

För mer information kontakta:
Gunilla Wikman, Head of Investor Relations på Eltel AB
tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se