Eltelkoncernen - Delårsrapport januari–september 2015

Januari–september 2015

 • Nettoomsättningen 857,6 miljoner euro (889,8), ned 3,6 procent*, organisk nettoomsättning upp 3,1 procent*
 • Operativt EBITA** 41,7 miljoner euro (43,6), eller 4,9 procent av nettoomsättningen (4,9)
 • Engångsposter -1,7 miljoner euro (-15,9), främst hänförligt till börsnoteringen
 • EBITA 40,0 miljoner euro (27,6), eller 4,7 procent av nettoomsättningen (3,1)
 • Finansnettot 12,2 miljoner euro (14,8)
 • Resultat efter skatt 25,9 miljoner euro (2,4)
 • Resultat per aktie 0,42 euro (-0,05)
 • Operativt kassaflöde** -44,6 miljoner euro (42,0), starkt påverkat av utbetalningar hänförliga till börsnoteringen under första kvartalet

Juli–september 2015

 • Nettoomsättning 310,8 miljoner euro (330,9), ned 6,1 procent*, organisk nettoomsättning ned 4,8 procent*
 • Operativt EBITA** 22,5 miljoner euro (25,7), eller 7,2 procent av nettoomsättningen (7,8)
 • Engångsposter 0,9 miljoner euro (-16,0)
 • EBITA 23,3 miljoner euro (9,7), eller 7,5 procent av nettoomsättningen (2,9)
 • Finansnettot 2,6 miljoner euro (5,7)
 • Resultat efter skatt 25,2 miljoner euro (0,9)
 • Resultat per aktie 0,39 euro (-0,02)
 • Operativt kassaflöde** -7,4 miljoner euro (19,4), påverkat av säsongsmässig ökning av rörelsekapitalet samt av förvärv av bolag

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* Organisk nettoomsättning exklusive den norska kommunikationsverksamheten samt förvärven av Sønnico och Edi.Son under 2015. För en jämförelse av nettoomsättning, se tabell på sidan 3 och segmentsrapportering för Communication på sidan 5
** se definitionerna sid 11, 13 och 16

Koncernchefens kommentar

Marknadsaktiviteten på en fortsatt god nivå – bra lönsamhet men lägre projektvolymer

Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet låg i linje med årets tidigare kvartal. Vi fortsätter att se en hög aktivitetsnivå och efterfrågan från kunder inom samtliga segment: Power, Communication samt Transport & Security. Vi är nöjda med Eltels lönsamhetsutveckling under tredje kvartalet, både vad gäller marginalerna för segmenten Transport & Security samt Communication, och inte minst med tanke på att en avräkning i ett afrikanskt projekt i segmentet Power under motsvarande kvartal föregående år påverkade EBITA med cirka 6 miljoner euro.

Volymerna inom den projektrelaterade verksamheten var under kvartalet något lägre jämfört med föregående år. Detta beror delvis på en tuffare konkurrens i vissa delar av vår verksamhet, där vi har valt att inte kompromissa med vår lönsamhet. Vår orderbok inom projektverksamheten är stark och kommer på sikt ge oss stöd att nå våra finansiella mål.

Eltel arbetar ständigt med löpande förbättringar och utvecklandet av servicemodellen The Eltel Way. För närvarande ligger vårt fokus på arbetsmiljöområdet. Det är ett område som har en enorm betydelse för ett infranetbolag som Eltel.

Vi identifierar och utvärderar ständigt ett stort utbud av olika förvärvsalternativ på marknaden. I år har vi genomfört några viktiga förvärv. Under det tredje kvartalet offentliggjorde vi det strategiska viktiga uppköpet av Eltel Sønnico i Norge. Denna sammanslagning inom segmentet Communication går enligt plan och kommer att öka vår effektivitet ytterligare framöver. På kort sikt kommer det dock innebära en viss utspädning av marginalen jämfört med den tidigare ägarstrukturen.

Efter kvartalets utgång offentliggjorde vi även ett mindre förvärv inom segmentet Transport & Security. Vete Signaltjenester AS är ett litet norskt bolag, specialiserat inom signalsystem för järnväg. Det är denna typ av förvärv som möjliggör även organisk tillväxt genom nya avtal inom detta område i framtiden.

Marknadsbilden för Infranet-tjänster är fortsatt attraktiv med goda framtidsutsikter. Inom segmentet Power har operatörer av transmissionssystem i Sverige och Norge meddelat att de kommer att dubbla sina elnätsinvesteringar under den kommande tioårsperioden. Liknande tongångar hörs på den tyska marknaden samt i flera länder i Afrika. Dessutom finns det planer på omfattande investeringar i kraftdistribution - i synnerhet inom kabelprojekt och elmätarinstallationer. Inom segmentet Communication har efterfrågan på fiberinstallationer utvecklats positivt på flera marknader och inom vårt affärssegment Transport & Security fortsätter upphandlingsaktivitet att vara hög i järnvägssektorn samt inom flyg och säkerhet.

–Axel Hjärne, vd och koncernchef

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP – IR and Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
SVP – Group Communications
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.