Kommuniké från 2015 års årsstämma i Eltel AB

Eltel AB höll under tisdagen den 19 maj 2015 sin första årsstämma som börsnoterat bolag varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.eltelnetworks.com.

 • Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2014.
 • Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2014.
 • Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets revisor. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Niklas Renström.
 • Stämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå om sammanlagt 3 000 000 kronor, (oförändrat mot föregående år), varav styrelsens ordförande ska erhålla 750 000 kronor och var och en av de sex övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 300 000 kronor. Ersättning till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 75 000 kronor.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Fredrik Karlsson, Susanne Lithander och Ulf Lundahl. Rada Rodriguez och Karl Åberg valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Gérard Mohr. 
  • Karl Åberg är 35 år gammal och partner på Zeres Capital och Capman. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken Corporate Finance. Karl Åberg är styrelseledamot i Proffice. Han har en Master of Science in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm. Karl Åberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
  • Rada Rodriguez är född 1959 och är sedan 2009 VD för Schneider Electric GmbH. Hon har arbetat för Schneider Electric-koncernen sedan 1996 och innan dess var hon verksam i olika roller för de svenska bolagen Colasit Skandinavien och K-Konsult. Rada Rodriguez har en examen i byggteknik. Rada Rodriguez är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget.
 • Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.  
 • Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett långfristigt incitamentsprogram för nyckelpersoner. För att säkerställa leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslutade årsstämman om införande av ett nytt aktieslag, C-aktier, vilka efter omvandling till stamaktier kan överlåtas till deltagare i programmet eller i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter. Årsstämman bemyndigade styrelsen att emittera och därefter återköpa högst 537 000 C-aktier.  
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 6 250 000 stamaktier (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och rösterna). Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med företagsförvärv. Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många stamaktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna stamaktier i samband med företagsförvärv.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.