Valberedningen i Eltel ABs föreslår Rada Rodriguez till ny styrelseledamot och reviderar sitt förslag till årsstämman 2015 angående styrelseledamöter

Valberedningen i Eltel AB har enhälligt beslutat att föreslå Rada Rodriguez som ny styrelseledamot i Eltel AB. Valberedningen offentliggjorde sina förslag till årsstämman i Eltel AB den 20 april 2015. Årsstämman kommer att hållas den 19 maj 2015. Valberedningen offentliggör härmed sitt reviderade förslag till styrelseledamöter att framläggas på årsstämman.

Valberedningens förslag

Antal ledamöter i styrelsen

Sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Ersättningen för styrelsen och revisorerna

Ersättning till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 3 000 000 kronor (oförändrat belopp jämfört med föregående år) att fördelas till ordföranden med ett belopp om 750 000 kronor och till envar av övriga sex styrelseledamöter med ett belopp om 300 000 kronor. Ersättning till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 75 000 kronor.

Val av styrelseledamöter och revisorer

För tiden fram till nästa årsstämma har hållits föreslås följande personer för omval som styrelse-ledamöter: Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Fredrik Karlsson, Susanne Lithander och Ulf Lundahl. Karl Åberg och Rada Rodriguez föreslås väljas till nya styrelseledamöter. Till styrelseordföranden föreslås omval av Gérard Mohr.

Karl Åberg är 35 år gammal och partner på Zeres Capital och Capman. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken Corporate Finance. Karl Åberg är styrelseledamot i Proffice. Han har en Master of Science in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm. Karl Åberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Rada Rodriguez är född 1959 och är sedan 2009 VD för Schneider Electric GmbH . Hon har arbetat för Schneider Electric-koncernen sedan 1996 och innan dess var hon verksam i olika roller för de svenska bolagen Colasit Skandinavien och K-Konsult. Rada Rodriguez har en examen i byggteknik. Rada Rodriguez är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolaget webbplats www.eltelgroup.com.

----------------------

Stockholm den 13 maj 2015

Valberedningen i Eltel AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel AB
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till Infranetbranschen – kritisk infrastruktur inom affärsområdena Power, Communication samt Transport & Security – med verksamhet i Norden och Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien. Eltel tillhandahåller ett brett och integrerat utbud av tjänster, som sträcker sig från underhåll- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas med stora nätoperatörer. Antalet anställda uppgår till cirka 8600 och under 2014 genererade koncernen en nettoomsättning på 1 242 miljoner euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.