Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2016

Eltel AB höll under måndagen den 2 maj 2016 sin årsstämma 2016 i sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015 och beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.

Val av styrelseledamöter
Årstämman omvalde följande personer som styrelseledamöter: Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Susanne Lithander, Ulf Lundahl, Rada Rodriguez och Karl Åberg. Håkan Kirstein och Gunilla Fransson valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Gérard Mohr.

  • Håkan Kirstein är för närvarande styrelseledamot i Axis AB. Håkan Kirstein har tidigare varit t.f. koncernchef i Imtech Nordic AB, verkställande direktör i StatoilHydro Sverige AB och Niscayah Group AB samt styrelseledamot i Cloetta AB, Intersport AB, Kemetyl Group AB och Niscayah Group AB.
  • Gunilla Fransson är för närvarande styrelseledamot i NetInsight AB och Permobil AB. Hon är även föreslagen som styrelseledamot i Trelleborg AB och Enea AB. Gunilla Fransson har tidigare varit medlem av Saab ABs koncernledning, där hennes senaste position var affärsområdeschef för Security and Defence Solutions. Dessförinnan har hon också haft olika ledande positioner i Ericsson AB.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till 357 200 euro (föregående år 3 000 000 kronor) och fördelas enligt följande:

  • 77 000 euro (750 000 kronor) till ordförande
  • 33 000 euro (300 000 kronor) till envar av övriga sju styrelseledamöter
  • 8 200 euro (75 000 kronor) till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Val av revisor
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets revisor för ett år. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Niklas Renström. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning av 0,24 euro per aktie för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för utdelningen är den 4 maj 2016 och dividenden utbetalas den 12 maj 2016. Utdelningen kommer att betalas i euro.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
Årstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt följande:

Eltels övergripande mål är att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättningsnivå som består av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningskomponenter. Ersättningen ska bestämmas i förhållande till ansvarsområde, arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Den fasta ersättningen ska motsvara och kompensera för ett engagerat ledningsarbete på en hög professionell nivå som skapar värde för Eltel. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på förutbestämda och mätbara finansiella mål som rekommenderas av ersättningskommittén och slutligen bestäms av styrelsen. Pensionsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig i förhållande till de villkor som generellt gäller för motsvarande befattningshavare. Ledande befattningshavare kan vidare komma att erbjudas långsiktiga incitamentsprogram med marknadsbaserade villkor. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse.

Långsiktigt incitamentsprogram 2016 (LTIP 2016)
Styrelsen besluade att återkalla sitt förlag till ett långsiktigt aktiesparprogram 2016 för nyckelmedarbetare inom Eltel-koncernen. Styrelsen har för avsikt att inom den närmaste tiden kalla till en extra bolagsstämma och framlägga ett reviderat förslag till incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, återköp och överlåtelse av egna aktier
Årstämman bemyndigande styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av högst 6 250 000 aktier (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och rösterna).

Årsstämman beslutade ge styrelsen bemyndigande fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Årsstämman fattade även beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandena är giltiga till årsstämman 2017.

For further information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, Ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Päivi Hautamäki
General Counsel and Group Secretary
Tel: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.