Beslut vid Eltel AB:s extra bolagsstämma 2016

Eltel AB höll under måndagen den 20 juni 2016 en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Följande beslut fattades vid extra stämman:

Långsiktigt incitamentsprogram 2016 (LTIP 2016)

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (LTIP 2016) för nyckelmedarbetare inom Eltel-koncernen. Målet är att skapa ett personligt långsiktigt ägande av Eltel-aktier bland deltagarna.

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

A. Villkor för det långsiktiga aktiesparprogrammet (LTIP 2016).
B. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 i form av nyemitterade aktier av serie C.
C. Om punkten B inte antas av av stämman föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.
D. Övriga frågor avseende LTIP 2016.

Stämman godkände villkoren för LTIP 2016. Stämman godkände inte förslaget om säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 i form av nyemitterade C-aktier och gav därmed inte heller bemyndigande åt styrelsen att emittera och därefter återköpa C-aktier. Som ett alternativ, godkände stämman förslaget om att säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Programmet riktar sig till VD och koncernens ledningsgrupp, högst 11 personer, och övriga nyckelpersoner, högst 74 personer. Deltagare kommer, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en investering i Eltel-aktier, att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Eltel-aktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier som köpts samt av att särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2016 är tre år.

För mer information kontakta:

Ingela Ulfves VP
IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009,
ingela.ulfves@eltelnetworks.com