Eltel AB emitterar nya C-aktier till kvotvärde

Styrelsen i Eltel AB (publ.) har beslutat att emittera 537 000 C-aktier och att utöva sitt återköpsbemyndigande för att säkerställa Eltels åtaganden avseende det långsiktiga incitamentsprogrammet 2015 ("LTIP 2015").

På Eltels årsstämma 2015 beslutades det, i syfte att säkerställa att Eltel kan fullgöra sina åtaganden enligt LTIP 2015, att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Vidare beslutade årsstämman 2015 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier.

Styrelsen har beslutat att utnyttja dessa bemyndiganden genom att emittera 537 000 C-aktier till ett finansinstitut och omedelbart återköpa samtliga dessa aktier. Emissionen genomfördes till aktiernas kvotvärde och aktierna återköptes till samma pris. Teckning och återköp av C-aktier har skett den 5 april 2016.

Bolaget innehar för närvarande inga egna stam- eller C-aktier. Efter återköp av C-aktier enligt ovan, uppgår antalet C-aktier som innehas av Eltel således till totalt 537 000. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning och har 1/10 rösträtt. Eltel kommer inte att utöva sin rösträtt så länge som dessa aktier innehas av Eltel.

Det totala antalet aktier i Eltel AB efter nyemissionen är 62 624 238 stamaktier (oförändrat) och 537 000 C-aktier.

I samband med leverans av aktier till anställda under 2018 är avsikten att konvertera de återköpta C-aktierna till stamaktier i enlighet med villkoren för LTIP 2015.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Mob: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.