Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2016

Januari–mars 2016

  • Nettoomsättningen 287,5 miljoner euro (239,0), upp 23,2 procent i lokala valutor*; organisk nettoomsättning minskade med 0,4 procent*
  • Operativt EBITA 3,2 miljoner euro (5,3), eller 1,1 procent av nettoomsättningen (2,2)
  • Inga engångsposter (-2,6)
  • EBITA 3,2 miljoner euro (2,7), eller 1,1 procent av nettoomsättningen (1,1)
  • Finansnettot minskade till -3,7 miljoner euro (-7,9)
  • Resultat efter skatt -3,6 miljoner euro (-7,5)
  • Resultat per aktie -0,06 euro (-0,14)
  • Operativt kassaflöde -37,4 miljoner euro (-59,9), kassagenerering (cash conversion) om 112,1 procent beräknat på rullande 12 månader

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* Organisk nettoomsättning inkluderar inte den norska Communication-verksamheten samt förvärven av Edi.Son, Sønnico och Vete under 2015 och redovisas till jämförbara valutakurser.

Koncernchefens kommentar

Fortsatt tillväxt och väderförhållanden som påverkar lönsamheten

Eltels tillväxt fortsatte under första kvartalet 2016 och nettoomsättningen ökade med solida 20 procent som följd av förvärven som gjordes under 2015. Infranetmarknaden stöds fortsatt av långsiktiga positiva drivkrafter och Eltel vann flera intressanta nya avtal under och efter rapportperioden. Vår bekräftade orderstock fortsatte att uppvisa en positiv trend och ökade under kvartalet. Den organiska tillväxten hämmades emellertid av för Eltel ogynsamma väderförhållanden under första kvartalet.

Eftersom det första kvartalet är Eltels säsongsmässigt svagaste, är det också under denna period då lönsamheten är mest exponerad för fluktuationer i produktions- och leveransvolymer. Väderpåverkan i kombination med verksamhetsmixen, särskilt inom segmentet Transport & Security, resulterade i en lägre operativ EBITA-marginal på koncernnivå jämfört med samma period 2015.

Andra kvartalet inleddes med tre nya förvärv – Celer i Finland samt U-Serv och EVB:s fälttjänstverksamhet i Tyskland. Alla tre är bra exempel på förvärv som utökar vår lokala plattform och tillför kritisk volym på våra nyetablerade marknader. Mot bakgrund av våra nyligen gjorda förvärv och de framsteg som gjordes förra året, förväntas Tyskland bidra till en större andel av koncernens intäkter från 2016 och framåt.

På kort sikt ser vi fortfarande utrymme för förbättringar, särskilt inom vår järnvägs- och krafttransmissionsverksamhet. De här verksamheterna är också de mest cykliska delarna av vår verksamhet, där tidpunkten då vissa ordrar och leveranser infaller kan orsaka fluktuationer mellan kvartal.

Vi står fast vid våra mål på medellång till lång sikt i fråga om lönsam tillväxt. Våra genomförda förvärv kommer att vara en viktig drivkraft för omsättningsstillväxten framöver. Den organiska tillväxten fortsätter att få stöd av en stabil marknadsprognos och en historiskt sett stark bekräftad orderstock som vittnar om normalt ökade produktions- och leveransvolymer under den senare hälften av året. Vårt fokus på en fortsatt förbättring av effektiviteten i verksamheten förstärks nu ytterligare genom ett flertal initiativ inom organisationen och med investeringar planerade för 2016 – för att bygga vidare på The Eltel Way. Ett bra exempel är det nyligen lanserade tvååriga projektet för att dra nytta av bästa praxis och skalfördelar i våra centraliserade stödfunktioner.

I vårt samhälle, där en effektiv och mer hållbar infrastruktur får en allt viktigare roll, kommer Eltel att fortsätta ligga i framkant när det gäller att omvandla Infranetbranschen.

– Axel Hjärne, vd och koncernchef

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.