Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2016

Januari–september 2016

 • Nettoomsättning 1 012,7 miljoner euro (857,6), upp 20,6 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,5 procent*
 • Operativt EBITA 16,7 miljoner euro (41,7), eller 1,6 procent av nettoomsättningen (4,9)
 • Inga jämförelsestörande poster (-1,7)
 • EBITA 16,7 miljoner euro (40,0), eller 1,6 procent av nettoomsättningen (4,7)
 • EBIT 5,9 miljoner euro (30,1)
 • Finansnettot minskade till -8,1 miljoner euro (-12,2)
 • Resultat efter skatt -1,8 miljoner euro (25,9)
 • Resultat per aktie -0,04 euro (0,42)
 • Operativt kassaflöde -30,5 miljoner euro (-44,6), kassagenerering (cash conversion) om 160,8 procent beräknat på rullande 12 månader

Juli–september 2016

 • Nettoomsättning 356,2 miljoner euro (310,8), upp 16,2 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 4,0 procent*
 • Operativt EBITA 7,8 miljoner euro (22,5), eller 2,2 procent av nettoomsättningen (7,2)
 • EBITA 7,8 miljoner euro (23,3), eller 2,2 procent av nettoomsättningen (7,5)
 • EBIT 4,1 miljoner euro (19,6)
 • Finansnettot uppgick till -2,0 miljoner euro (-2,6)
 • Resultat efter skatt 1,9 miljoner euro (25,2)
 • Resultat per aktie 0,02 euro (0,39)
 • Operativt kassaflöde 22,6 miljoner euro (-7,4)

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* Organisk nettoomsättning inkluderar inte förvärvet av Vete under 2015, förvärvet av U-SERV under 2016 och inte heller den norska Communication-verksamheten fram till den 1 september 2016 (Eltel Sønnico) och redovisas till jämförbara valutakurser.

Koncernchefens kommentar

Fokus på att återställa finanser

Mina första veckor som vd för Eltel har utan tvekan varit hektiska. De resultatavvikelser vi haft i vissa projekt har varit ledningsgruppens högsta prioritet. Vi tar de efter sommaren kommunicerade avvikelserna på största allvar och adresserar dem följaktligen därefter.

Dessa utmaningar påverkade främst lönsamheten under det tredje kvartalet och hade endast marginell påverkan på nettoomsättningen. Omsättningsökningen uppgick till 16 procent under kvartalet. Tillväxten drevs främst av förvärv men också genom organisk tillväxt, speciellt i vår fiberverksamhet inom segmentet Communication. EBITA belastades främst av utvecklingen i Power segmentet, mest påtagligt av vissa elektrifieringsprojekt i Afrika, och uppgick för kvartalet till 8 miljoner euro, i linje med den prognos som aviserades den 14 oktober.

Som tidigare kommunicerats förväntas dessa utmaningar också påverka omsättning och lönsamhet under det fjärde kvartalet. Eltel bedömer att EBITA för helåret 2016 kommer att ligga i intervallet 27-32 miljoner euro, vilket betyder en EBITA för det fjärde kvartalet i intervallet 10-15 miljoner euro. I prognosen för det fjärde kvartalet har ledningen också tagit hänsyn till den ökade effekten av försenade kundinvesteringar på den polska och tyska kraftmarknaden och inom den tyska kommunikationssektorn, vilket även kommunicerades i rapporten för det andra kvartalet.

För verksamhetsåret 2017 har Eltels ledning nu en mer konservativ inställning till koncernens projektverksamhet i krafttransmission i Afrika och inom järnväg & väg i Norge. Inom segmentet Power, förväntas nettoomsättningen inom krafttransmission minska under 2017 jämfört med 2016.

Eltels ledning genomför för närvarande en grundlig översyn, inklusive planering av permanenta korrigerande åtgärder, för att återställa situationen i den här delen av vår verksamhet. Slutsatserna och en handlingsplan kommer att vara på plats under november.

Trots utmaningarna utvecklas en övervägande majoritet av Eltel verksamhet väl. Projektverksamheten, som svarar för cirka en tredjedel av koncernens totala volymer, har haft en lönsam historik under många år. Vi har en betydande bekräftad orderstock med en stor andel installationer av smarta mätare och fiber. I ett längre perspektiv kommer Eltels position inom såväl projekt som tjänster för Infranets vara fortsatt stark.

– Håkan Kirstein, vd och koncernchef

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com  

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.