Eltels resultat för andra kvartalet 2016 belastas av en avsättning på 10 miljoner euro för ett norskt järnvägsprojekt

Vid leveransinspektioner av ett järnvägsprojekt i Norge har otillfredsställande teknisk kvalitet i utförandet av arbetet identifierats och avsevärda korrigerande arbetsinsatser krävs följaktligen för att slutföra projektet. Eltel gör en avsättning på 10 miljoner euro i sitt resultat för det andra kvartalet för att täcka dessa merkostnader.

Under 2016 har Eltel kommunicerat att det finns utmaningar inom segmentet Transport & Security i utförandet av två järnvägsprojekt i Norge. Ett överlag dåligt projektgenomförande härrör ursprungligen från en alltför snabb upprampning av två parallella järnvägsprojekt. Dessa påbörjades när Eltel startade upp sin järnvägsverksamhet i Norge åren 2013-2014.

Under det andra kvartalet, i samband med leveransinspektioner i ett av dessa projekt, identifierades otillfredsställande teknisk leveranskvalitet och en stor mängd av kompletterande arbete för att slutföra leveransen. Den främsta orsaken till den otillfredsställande tekniska kvaliteten och det kompletterande arbetet för att slutföra projektet, är dåligt utfört installationsarbete i kombination med svag projektstyrning och styrning av underleverantörer. Detta har resulterat i ett behov av ytterligare betydande korrigerande arbeten för att genomföra projektet.

Under juli och början av augusti gjordes en detaljerad utvärdering av merkostnaden för att korrigera de identifierade bristerna och för att slutföra återstående arbete, vilket har lett till en uppdaterad bedömning som bekräftar att kostnaden för att korrigera dessa utestående brister väsentligt överstiger den tidigare bedömningen. Dessa merkostnader kräver en avsättning på 10 miljoner euro.

Avsättningen på 10 miljoner euro kommer att påverka Eltels operativa EBITA för det andra kvartalet negativt.

Axel Hjärne, VD kommenterar: "Aldrig tidigare under mina tolv år på Eltel har jag upplevt något i närheten av detta och det är helt oacceptabelt. Eltel är ett företag som levererar kvalitet till sina kunder samt arbetar på ett strukturerat sätt för att utföra vår verksamhet. Vi gör för närvarande allt vi kan för att rätta till situationen och säkerställer samtidigt att inget liknande kan hända igen. Vi vidtar omedelbara korrigerande och förebyggande åtgärder. Eltel har initierat flera chefsförändringar i projektet under de senaste månaderna och projektledningen stärks nu ytterligare genom internt stöd. En ytterligare granskning av underleverantörernas utförandekvalitet kommer att genomföras omedelbart av tredje part. Vi förväntar oss att projektet slutlevereras till kunden under 2016".

Eltel kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2016 på fredag ​​19 augusti 2016 klockan 8.00 CET.

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2016 kl. 07:30 CET.

Idag kommer Eltels VD Axel Hjärne och CFO Gert Sköld hålla en audiocast på engelska som börjar 08.30 CET. Audiocasten kommer att sändas live på https://wonderland.videosync.fi/2016-08-16-eltel. För de som vill delta på telefonkonferensen i samband med audiocasten, gäller följande telefonnummer:

  • Sverige: +46 8 566 42692
  • Finland: 358 9 817 10491
  • Storbritannien: +44 20 300 89808

Vänligen ring i god tid för att registrera.

Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor via audiocast eller telefonkonferens. 

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.