Eltels valberedning inför årsstämma 2017

Valberedningen i Eltel AB består av företrädare för de fyra största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 augusti 2016.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2017. Den 31 augusti 2016 var de fyra största aktieägarna i Eltel AB Zeres Capital, Swedbank Robur, Fjärde AP Fonden och Lannebo Fonder, motsvarande ett ägande av 40,41 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Joakim Rubin, Zeres Capital (12.96 % av rösterna)
  • Marianne Falk, Swedbank Robur Fonder AB (9.56 % av rösterna)
  • Per Colleen, Fjärde AP Fonden (9.28 % av rösterna)
  • Lars Bergkvist, Lannebo Fonder (8.61 % av rösterna)

Notera att beräkningen ovan är baserad på 62 624 238 aktier vilket är det totala antalet stamaktier i Eltel AB. Beräkningen är gjord exklusive de 537 000 klass C aktier som bolaget för närvarande innehar. C aktierna berättigar inte till vinstutdelning och har 1/10 rösträtt. Eltel kommer inte att utöva sin rösträtt så länge som dessa aktier innehas av Eltel.

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2016 kommer att äga rum den 28 april 2017. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 3 mars 2017. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Eltel AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till henrik.sundell@eltelnetworks.se eller:

Eltel AB (publ.)
Attention: General Counsel Henrik Sundell
Box 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sverige

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.