Marknadsdomstolen i Finland förkastar påståendet om Eltels överträdelse av konkurrensreglerna såsom preskriberat

Marknadsdomstolen i Finland avfärdar i sitt beslut den 30 mars 2016 påståendet om att Eltel överträtt konkurrensreglerna i sin verksamhet för byggande av kraftledningar i Finland, då ärendet anses preskriberat. Finska Konkurrens- och konsumentverket hade framställt en påföljdsavgift (bot) för Eltel. Marknadsdomstolens beslut kan överklagas inom en månad från beslutsdagen.

Den 31 oktober 2014 gjorde finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift (bot) om 35 miljoner euro för Eltel. KKV:s påstående om överträdelse av konkurrensreglerna berör Eltels verksamhet för byggande och planering av kraftledningar i Finland under åren 2004-2011. Huvudförhandling i ärendet hölls i marknadsdomstolen i september 2015.

I samband med Eltels notering på börsen i Stockholm i februari 2015 har de säljande aktieägarna åtagit sig att tillskjuta ett belopp som inte överstiger 35 miljoner euro för att täcka eventuella böter (dvs. exklusive kostnader och eventuella skadeståndskrav från tredje part) Eltel kan komma att betala med anledning av KKV:s framställning. I händelse av en slutgiltig dom där Eltel åläggs betala böter, kommer motsvarande belopp konverteras från escrow-kontot till eget kapital i Eltel.

Se Eltels årsredovisning 2014 och prospekt för närmare information angående ärendet och garantibeloppet (escrow).

Eltel vidhåller att bolaget inte gjort sig skyldigt till överträdelse av konkurrensreglerna och ärendet har nu förkastats av marknadsdomstolen såsom preskriberat.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Mob: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Päivi Hautamäki
General Counsel and Group Secretary
Mob: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.