Stort deltagande i Eltels långsiktiga incitamentsprogram 2016

Teckningsperioden för Eltels långsiktiga incitamentsprogramm 2016 (LTIP 2016), som godkändes av koncernens extra bolagsstämma den 20 juni 2016, ägde rum i augusti 2016. Intresset var högt och 87 procent av de inviterade personerna deltog i teckningsförfarandet.

Programmet riktar sig till 85 nyckelpersoner inom Eltel och innefattar ny VD, medlemmarna i koncernledningen och andra nyckelpersoner. Det totala värdet som tecknats av deltagarna uppgår till cirka en miljon euro, motsvarande cirka 85 procent av det totala värdet som erbjudits dessa personer. Aktier motsvarande det tecknade värdet kommer att för deltagarnas del köpas av en tredje part under offentlig handel på Stockholm Nasdaq före mitten av oktober.

Incitamentsprogrammet för 2016 är en fortsättning på det motsvarande programmet från 2015 och båda baserar sig på samma grundprinciper.

Deltagande i LTIP 2016 förutsätter att deltagarna förvärvar och låser in Eltel-aktier för en treårsperiod ("Sparaktier"). Deltagarna i LTIP 2016-programmet kvalificerar sig också för tilldelning av Eltels "Matchningsaktier" och kan även kvalificera sig för ytterligare "Prestationsaktier". Tilldelning av "Matchningsaktier" och "Prestationsaktier" i LTIP 2016 kommer att ske under en begränsad tid efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2019. Perioden fram till detta datum utgör kvalificeringsperioden (intjäningsperioden). En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av "Matchningsaktier" och "Prestationsaktier" är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltelkoncernen under hela kvalifikationsperioden fram till tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit alla "Sparaktier".

Syftet med LTIP 2016 är att öka och stärka möjligheterna till att rekrytera, behålla och belöna nyckelpersoner och även att använda LTIP 2016 för att skapa ett individuellt långsiktigt ägande av Eltel-aktier bland deltagarna.

För mer information besök:
www.eltelgroup.com/ersattning 

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications  
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.