Eltel avvecklar den olönsamma verksamheten för krafttransmission utanför Europa

Eltels styrelse fattade idag beslut om att avveckla den olönsamma verksamheten för krafttransmissionsprojekt utanför Europa. Verksamheten drivs inom en separat enhet i Eltel, kallad Power Transmission International, som från och med det första kvartalet 2017 ingår i Other. Kostnaden för att avveckla verksamheten uppskattas till cirka 40 miljoner euro. Merparten av kostnaden förväntas inträffa under 2017 och återstående del under 2018.

Beslutet om avveckling av Power Transmission International innebär att Eltel färdigställer pågående kundprojekt men inte påbörjar några nya projekt. Som en konsekvens av beslutet förväntas Eltel ha lämnat den afrikanska marknaden och avvecklat samtliga delar inom Power Transmission International under det första halvåret 2019.

Koncernchef Håkan Kirstein kommenterar:

”Beslutet om avveckling fattas mot bakgrund av vår ambition att kraftigt minska risknivån i verksamheten och fokusera på mer stabila marknader, där Eltels kärnkompetens återfinns. Under 2016 redovisade Power Transmission International en operativt EBITA förlust om 24,1 miljoner euro och en goodwillnedskrivning om 55 miljoner euro gjordes som en följd av historiskt felaktig redovisning och lägre framtida tillväxtförväntningar. Den negativa resultatutvecklingen fortsatte under det första kvartalet 2017. Vår bedömning är därför att möjligheterna att genomföra en försäljning av Power Transmission International är begränsade. Samtidigt vill vi inte öka risken i verksamheten genom att ta in nya uppdrag. Vi ser därför en avveckling som det bästa långsiktiga alternativet för Eltel”.  

Bakgrund till beslutet om avveckling av verksamheten

Projektverksamheten inom Power Transmission International innefattar ett flertal projekt som är mycket stora i relation till koncernens nettoomsättning och finansiella förmåga och som därutöver bedrivs på ett stort geografiskt avstånd från Eltels mer stabila marknader i Norden, Polen och Tyskland. Verksamheten inom Power Transmission International bedrivs huvudsakligen i form av långa och stora projekt, i en miljö som till viss del präglas av politisk och ekonomisk instabilitet. Verksamheten är volatil och utgör därmed en stor risk för Eltel som helhet.

Under hösten 2016 initierades med anledning av detta ett arbete för att analysera risker och förutsättningar i bland annat Power Transmission International. Genomgången visade ett tydligt behov av att minska riskerna i verksamheten, bland annat genom att införa en striktare styrmodell och uppföljning. Eltel etablerade med anledning av detta en koncernfunktion med dedikerat fokus på kontroll och struktur i styrningen av Eltels projektverksamhet.

I januari 2017 fattades beslut om att genomföra en fördjupad undersökning av projektverksamheten, med fokus primärt på projekt i Afrika, ledd av externa revisorer. Slutsatsen från denna undersökning var att vinstavräkningen i ett flertal projekt varit alltför aggressiv i relation till risk och slutförandegrad, vilket medförde stora nedskrivningar som belastade 2016 års resultat. Den negativa ekonomiska utvecklingen i Power Transmission International har fortsatt under 2017.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com  

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 21.50 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.