Eltel gör struktur- och ledningsförändringar i segmenten Power och Communication

I syfte att förbättra effektiviteten och lönsamheten har Eltel beslutat om vissa förändringar i bolagets två huvudsegment; Power och Communication. Inom Power-verksamheten kommer en enhet inom krafttransmission som driver projekt främst i Afrika, att separeras och ledas skilt av Group Project-funktionen. Fredrik Menander, chef för affärsområdet krafttransmission, lämnar Eltel. För att vidareutveckla Eltels växande telekommunikationsverksamhet, kommer affärsområdena för fast och mobil kommunikation att slås samman. Detta förväntas skapa skalfördelar, öka effektiviteten och presentera ett enhetligt Eltel gentemot kunderna i syfte att fortsätta driva på industrialiseringen.

Håkan Kirstein, koncernchef för Eltel, kommenterar:
"Det är uppenbart att det behövs en omstrukturering i Eltels projektverksamhet. Därav förändringarna inom affärsområdet för krafttransmission. Två tredjedelar av Eltels affär utvecklas dock bra och ett tydligt fokus och vidareutveckling av våra viktigaste affärsområden är därför av största vikt. Vi strävar efter att etablera den mest effektiva och bäst möjliga plattform för denna verksamhet, i detta fall telekommunikationssegmentet, för att öka tillväxten och förbättra effektiviteten. Sammanslagningen av Eltels affärsområden för fast och mobil kommunikation kommer att ge både kortsiktiga kostnadssynergier och mer långsiktig hävstångeffekt i vår försäljning.

Förändringar inom affärsområdet för krafttransmission

Affärsområdeschefen för krafttransmission, Fredrik Menander, lämnar sin position på Eltel med omedelbar verkan. En enhet som driver cirka 10 utvalda pågående krafttransmissions- och elektrifieringsprojekt, huvudsakligen i Afrika, kommer att separeras från den ordinarie krafttransmissionsverksamheten. Dessa specialprojekt, varav en del är föremål för pågående revision, kommer att flyttas över och ledas skilt av koncernfunktionen Group Project -function. Den återstående och större delen av krafttransmissionsverksamheten som består av projekt för transformatorstationer och luftledningar i Norden, Tyskland, Polen och Storbritannien, förblir inom detta affärsområde. Juha Luusua, chef för affärsområdet eldistribution, blir även ställföreträdande chef för affärsområdet krafttransmission.

Ovanstående förändringar träder i kraft omedelbart.

Sammanslagning av affärsområdena fast och mobil kommunikation

Segmentet för Eltels kommunikationsverksamhet, vilket motsvarar ungefär hälften av koncernens nettoomsättning, utvecklas mycket bra. För att ytterligare förbättra tillväxt, lönsamhet och effektivitet i detta segment kommer affärsområdena fast och mobil kommunikation att slås samman. Sammanslagningen kommer att förbättra kundfokus som en följd av ett enhetligt bemötande mot kund inom alla kommunikationslösningar, mer integrerade erbjudanden och produkthantering som är bättre anpassad till behoven på marknaden. Vidare kommer sammanslagningen att skapa skalfördelar och bättre optimerade lokala resurser samt hävstångseffekt som möjliggör framtida tillväxtmöjligheter för Eltel. Sammanslagningen förväntas ha en positiv finansiell inverkan från 2018. Eltels fokus inom kommunikationsverksamheten kommer att vara på den redan etablerade starka positionen i Norden, Polen och Baltikum och den nyligen etablerade verksamheten i Tyskland. Eltel har följaktligen beslutat att stänga ned sin kommunikationsverksamhet i Storbritannien under det första kvartalet 2017. Årsomsättningen för denna verksamhet har varit knappt 10 miljoner euro och förlustbringande. Denna exit kommer inte att påverka Eltels verksamhet inom krafttransmission i Storbritannien tillsammans med joint venture-bolaget Carillion plc. Peter Uddfors, tidigare chef för affärsområdet fast kommunikation har utsetts till chef för hela kommunikationssegmentet (President – Communication).

Sammanslagningen kommer att gälla från och med den 1 mars 2017.

Ytterligare detaljer i samband med dessa förändringar kommer att meddelas i samband med publiceringen av Eltels delårsrapport för det fjärde kvartalet 2016, den 22 februari 2017.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communication
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.