Eltel tecknar en avsiktsförklaring om att avyttra Power Transmission International

Eltel har idag tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB, ett nybildat svenskt bolag som ägs av EnComm Ltd, en kenyansk industriell ägare, och dess svenska partner Swede Energy Power Solutions AB. Den planerade försäljningen av PTI kommer att minska Eltels operativa risk framöver. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att inom utsatt tid slutföra transaktionen. Transaktionen är villkorad av godkännanden från nyckelkunder samt av att köparen erhåller finansiering och tillser att Eltel befrias från ansvar under vissa utestående garantiåtaganden under kundavtal. Köparens åtagande omfattas av ett beloppsbestämt vite.

Det planerade avtalet avser en försäljning av alla Eltels aktier i Eltel Networks TE AB (TEAB) och dess dotterbolag. Som en del av avtalet kommer TEAB att fortsätta verka som underentreprenör för Eltel vid slutförandet av två kontrakt i Georgien och Tanzania som ingåtts direkt med Eltel. Projekten förväntas vara slutförda under 2018. Transaktionen förväntas undertecknas och slutföras innan utgången av 2017. Köpesumman är nominell och uppgår till 1 krona. Transaktionen förväntas under tredje och fjärde kvartalet ha en negativ påverkan på koncernens EBITA om totalt cirka 9,0 miljoner euro, inklusive utfall från pågående projekt samt ytterligare avsättningar för eventuella återstående projektrisker. Eltel uppskattar att den maximala negativa påverkan på kassaflödet kommer att vara cirka 20 miljoner euro och att merparten kommer att redovisas under återstoden av 2017.

I maj uppskattade Eltel att avvecklingskostnaden för denna förlustbringande verksamhet, som ligger utanför kärnverksamheten, förväntas uppgå till cirka 40 miljoner euro, varav huvuddelen förväntas påverka resultatet under 2017 och resterande del under 2018. Under första halvåret 2017 uppgick dessa kostnader till totalt 26,4 miljoner euro. Den totala finansiella effekten av avyttringen beräknas bli lägre än den estimerade avvecklingskostnaden om 40 miljoner euro. Försäljningen förväntas därmed vara ett fördelaktigare alternativ för alla intressenter jämfört med den nuvarande avvecklingsplanen.

För mer information:
Ingela Ulfves

VP – IR and Group Communications

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 18.00 CET.

Om Eltel 

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.