Eltel tecknar ett tilläggsavtal till avsiktsförklaringen att avyttra Power Transmission International

Eltel har undertecknat ett tilläggsavtal till avsiktsförklaringen att avyttra sin verksamhet i Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB.

Eltel och Encomm Sweden AB undertecknade en avsiktsförklaring den 25 september 2017. Ett pressmeddelande som beskriver bakgrund och ekonomiska överväganden för avyttringen offentliggjordes i samband med undertecknandet av avsiktsförklaringen. Transaktionen är villkorad av godkännanden från nyckelkunder samt av att köparen, före utgången av 2017, erhåller finansiering och tillser att Eltel befrias från ansvar under vissa utestående garantiåtaganden under kundavtal. Efter överenskommelse har båda parter nu enats om att förlänga tiden för senaste dag för undertecknande och slutförande av slutligt avtal att gälla fram till slutet av februari 2018. Orsaken till förlängningen är att villkoret att erhålla finansiering av transaktionen och att Eltel befrias från ansvar under vissa utestående garantiåtaganden under kundavtal ännu inte har uppfyllts av köparen.

Den totala kostnaden för Eltel av att avveckla Power Transmission International beräknas uppgå till cirka 40 miljoner euro, varav 28,7 miljoner euro bokfördes under perioden fram till och med tredje kvartalet 2017. Processen för avveckling förväntas vara färdigställd 2019. Den negativa finansiella effekten av den planerade avyttringen förväntas vara lägre än den estimerade totala avvecklingskostnaden om 40 miljoner euro.

För mer information:
Investerare: Petter Traaholt, CFO, +46 72 595 4749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Press: Thomas Rebermark, Dir. Communications, +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.