Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2016

Januari–december 2016

 • Nettoomsättning 1 399,8 miljoner euro (1 254,9), upp 13,5 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 1,8 procent*
 • Operativt EBITA 2,1 miljoner euro (62,2), eller 0,1 procent av nettoomsättningen (5,0)
 • Nedskrivningar och avsättningar inom operativt EBITA 49,8 miljoner euro
 • Goodwillnedskrivning om 55,0 miljoner euro redovisad avseende krafttransmissionsverksamheten
 • EBIT uppgick till -67,4 miljoner euro (46,6)
 • Finansnettot uppgick till -12,6 miljoner euro (-14,4)
 • Resultat efter skatt -82,2 miljoner euro (43,2)
 • Resultat per aktie -1,33 euro (0,69)
 • Operativt kassaflöde -8,0 miljoner euro (+45,8), kassagenerering (cash conversion) om -387,4 procent beräknat på rullande 12 månader
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas för 2016 (0,24)

Oktober–december 2016

 • Nettoomsättning 387,1 miljoner euro (397,3), ner 1,8 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning minskade med 2,8 procent*
 • Operativt EBITA -14,6 miljoner euro (20,5), eller -3,8 procent av nettoomsättningen (5,2) 
 • Nedskrivningar och avsättningar i operativt EBITA 34,1 miljoner euro 
 • Goodwillnedskrivning om 55,0 miljoner euro redovisad avseende krafttransmissionsverksamheten
 • EBIT uppgick till -73,2 miljoner euro (16,5)
 • Finansnettot uppgick till -4,5 miljoner euro (-2,2) 
 • Resultat efter skatt -80,3 miljoner euro (17,3) 
 • Resultat per aktie -1,29 euro (0,27)  
 • Operativt kassaflöde 22,5 miljoner euro (+90,4) 

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges.
* Organisk nettoomsättning inkluderar inte förvärvet av U-SERV under 2016 och inte heller den norska Communication-verksamheten fram till den 1 september 2016 (Eltel Sønnico) och redovisas till jämförbara valutakurser.

Väsentliga beslut och händelser vid styrelsemötet den 20 februari 2017

Styrelsens beslut för att fokusera och stabilisera verksamheten: 

 • Eltels ledning och styrelse har fattat beslut om en strategisk inriktning på kärnverksamheterna Power och Communication
 • Geografiskt kommer marknaderna i Norden och Polen att prioriteras, liksom möjligheter att fortsätta växa i Tyskland
 • De verksamheter som ingår i Power och Communication omsatte tillsammans cirka 1,2 miljarder euro, motsvarande 87 % av koncernens totala omsättning 2016
 • Som en följd av beslutet kommer verksamheter som ligger utanför Eltels kärnverksamhet att avyttras, med avsikt att hitta nya ägare med relevant kärnkompetens inom respektive verksamhetsområde. Verksamheter som omfattas av beslutet är;
  – Verksamheten för krafttransmission i Afrika
  – Järnvägsverksamheten inom Rail & Road
  – Eldistributionsverksamheten i Baltikum
 • De verksamheter som avses avyttras omsatte under 2016 tillsammans cirka 180 miljoner euro
 • En överenskommelse har uppnåtts med Eltels långivare om revidering av kovenanter för 2016
 • Styrelsen har beslutat att inleda en process för en företrädesemission för att skapa förutsättningar för de omstruktureringar som krävs och för tillväxt på kärnmarknaderna
 • Eltels största ägare, Zeres Capital, Solero Luxco S.á.r.l., Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder samt Första AP-fonden, med en sammanlagd ägarandel om 49,02 % av aktiekapitalet i Eltel per den 31 januari 2017, har meddelat att man ställer sig bakom beslutet om företrädesemission
 • Styrelsen har beslutat att tillsätta en särskild granskningsman för att utreda ansvarsfrågor kring eventuella historiska felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten

Koncernchefens kommentar

Strategi för stabil tillväxt inom vårt kärnområde

Efter mitt tillträdde som koncernchef för Eltel den 19 september 2016 påbörjade vi en operativ genomgång av projektverksamheten. Därefter etablerade vi en Group Project funktion för att genomföra en rad operativa förbättringsåtgärder inom projektverksamheten, såsom projektstyrning, riskbedömning och rapportering. Beslut fattades om att genomföra en fördjupad undersökning av projekt med hög riskprofil, ledd av externa revisorer, med fokus primärt på projekt i Afrika. Parallellt har Eltels ledning, i nära samarbete med styrelsen, fortsatt genomlysningen av övrig verksamhet.

Våra slutsatser efter genomgången är tydliga. Eltels kärnkompetens återfinns inom Power och Communication på våra hemmamarknader Norden och Polen. Därutöver finns möjligheter att växa i Tyskland – en marknad som ligger nära Norden kulturellt och strukturellt. Den expansion som skett på övriga marknader har inte visat sig vara framgångsrik. Eltel har haft svårt att uppnå kritisk massa och därmed lönsamhet. Mot bakgrund av ovanstående analys och Eltels finansiella situation har ledningen utvecklat en strategi och handlingsplan som styrelsen fattat beslut om att genomföra under 2017.

Vi kommer att fokusera Eltels verksamhet på våra stabila och lönsamma verksamheter inom Power och Communication i Norden samt Polen och utvärdera våra möjligheter att fortsätta växa i Tyskland. Det är här vi har långsiktig förmåga att skapa stabil lönsamhet. Dessa marknader erbjuder dessutom intressanta marknadsförutsättningar, stabila kunder och en intressant utveckling inom fiber och smarta elmätare. Verksamheterna inom Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland omsatte 2016 tillsammans cirka 1,2 miljarder euro, motsvarande 87 % av Eltels totala omsättning.

Som en följd av beslutet kommer de verksamheter som ligger utanför Eltels kärnverksamhet att avyttras till nya ägare med kärnkompetens inom respektive verksamhetsområde. Beslutet ligger i linje med vår ambition att sänka risknivån i verksamheten och frigöra resurser för vår kärnverksamhet. Vi avser som en följd av beslutet under året initiera säljprocesser för verksamheterna inom krafttransmission i Afrika, järnvägsverksamheten inom Rail & Road samt eldistributionsverksamheten i Baltikum. Verksamheterna omsatte under 2016 tillsammans cirka 180 miljoner euro.

Vi har skapat handlingsutrymme genom en överenskommelse med Eltels långivare om reviderade kovenanter för 2016. Men för att skapa långsiktigt aktieägarvärde krävs en balansräkning som tillåter en balanserad lånebörda kombinerat med investeringar i tillväxt på våra kärnmarknader. Styrelsen har därför beslutat initiera en process för en företrädesemission. Eltels största ägare, Zeres Capital, Solero Luxco S.á.r.l, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder samt Första AP-fonden, med en sammanlagd ägarandel om 49,02 % av kapitalet per den 31 januari 2017, har meddelat att man ställer sig bakom beslutet om en företrädesemission. Styrelsens beslut och huvudägarnas uttalade stöd utgör viktiga grundstenar för den vändning av verksamheten vi nu sätter i verket.

Utfallet av våra externa revisorers genomgång av vissa projekt påvisade större brister än tidigare befarat, vilket resulterade i att resultatnedskrivningarna blev mer omfattande än vad som förutsågs i samband med vinstvarningen i januari. Vinstavräkningen har visat sig vara mer aggressiv än vad som tidigare befarats inom krafttransmission, i projekt främst i Afrika. Arbetet med genomlysningen av projektverksamheten och implementeringen av ny styrmodell som vi inledde när jag tillträdde som VD fortsätter. Eltels styrelse har meddelat att man fattat beslut om att tillsätta en särskild granskningsman för att utreda ansvarsfrågor kring eventuella felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten.

Ser vi till utvecklingen i det fjärde kvartalet så kan vi konstatera att omsättningsökningen minskade till 387,1 miljoner euro, motsvarande 1,8 procent. För helåret 2016 uppgick omsättningen till 1,4 miljarder euro, en tillväxt på 13,5 procent, främst drivet av förvärv inom Communication. Operativt EBITA för det fjärde kvartalet uppvisade en förlust på -14,6 miljoner euro och uppgick till 2,1 miljoner euro för helåret 2016. Provisioner och nedskrivningar huvudsakligen i projektverksamheten inom krafttransmission i Afrika och järnvägsverksamheten i Norge påverkade koncernens operativa EBITA för 2016 negativt med 49,8 miljoner euro, av vilka 34,1 miljoner euro var relaterade till fjärde kvartalet.

Det svaga resultatet är allvarligt, även om det har tydliga förklaringar. Jag känner samtidigt stor tillförsikt till att vi nu vidtar rätt åtgärder. Eltel bedriver en i grunden sund verksamhet med mycket duktiga anställda och trogna kunder. Vi har en stark och lösningsorienterad kultur och lång historik av att leverera tjänster som skapar värde. Vårt nygamla fokus på våra kärnverksamheter och marknader har lång historik och vi känner våra kunder och marknader väl. Tillsammans med vår styrelse och våra ägare kommer vi nu lägga full kraft på att genomföra den handlingsplan som skall återställa Eltel till ett stabilt bolag som ges förutsättningar att kapitalisera på de tydliga tillväxtmöjligheter som finns i bolagets kärnverksamhet.

– Håkan Kirstein, vd och koncernchef

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 07.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.