Eltels årsredovisning 2016 – revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för tidigare ordförande Gérard Mohr och tidigare koncernchef Axel Hjärne

Eltel har publicerat sin årsredovisning för 2016 på bolagets hemsida http://www.eltelgroup.com/sv/eltel-arsredovisning-2016/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska. Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska under vecka 21 och kan beställas på http://www.eltelgroup.com/sv/bestall-tryckt-material/.

Eltel har även publicerat sin hållbarhetsrapport för 2016 på svenska och engelska. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida på http://www.eltelgroup.com/sv/sektion/om-oss/rapporter-foretagsansvar/.

Uttalande i revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen meddelar revisorerna att de avstyrker ansvarsfrihet för tidigare styrelseordföranden Gérard Mohr och tidigare koncernchefen Axel Hjärne för räkenskapsåret 2016.

Uttalande från Eltels styrelse avseende revisionsberättelsen:

Vi har tagit del av revisorernas uttalande i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrihet. Detta uttalande är en rekommendation från revisorerna till aktieägarna och uttalandet i sig är inte något som styrelsen kommenterar. I revisionsberättelsen konstaterar bolagets revisorer bland annat att ”tidigare koncernchefen Axel Hjärne haft kunskap om att redovisningen av väsentliga projekt varit felaktig under 2016 samt att han underlåtit att i tid informera styrelsen om felaktigheterna i redovisningen eller i övrigt lämna adekvat information om riskerna i bolagets projektportfölj.”

Eltel AB

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com  

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 21.10 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.