Eltels operativa EBITA för det fjärde kvartalet och helåret 2016 lägre än tidigare vägledning

I samband med Eltels rapportering av det tredje kvartalet 2016 bedömde bolaget att koncernens operativa EBITA skulle hamna i intervallet 27-32 miljoner euro för helåret 2016 och 10-15 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Eltel uppskattar nu att koncernens operativa EBITA för helåret 2016 kommer att uppgå till 17-22 miljoner euro och till 0-6 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2016. Skälen till avvikelsen är att Eltel behöver göra ytterligare avsättningar och nedskrivningar i sin projektverksamhet, inom affärsområdena krafttransmission och väg & järnväg.

Under det fjärde kvartalet genomförde Eltel en operativ översyn av sin projektverksamhet i syfte att minska risknivån i Eltels projektportfölj. I samband med denna översyn beslutade och kommunicerade Eltel i december att implementera vissa omedelbara åtgärder såsom att stärka projektkontroll och processer samt etablera en koncernövergripande projektfunktion (Group Project function) som leds av en nytillsatt Project Director. I de kontroller och processer som därefter genomförts av projektfunktionen har det framkommit att nuvarande risknivå i vissa projekt inom transmissions- och väg & järnvägsverksamheten är betydligt underskattad.

I den nu reviderade vägledningen inkluderas redan validerade nedskrivningar och avsättningar som påverkar operativ EBITA fjärde kvartalet 2016. Dessa är relaterade till två afrikanska elektrifieringsprojekt i transmissionsverksamheten och två järnvägsprojekt i Norge. Produktionen av de två järnvägsprojekten i Norge slutfördes under 2016, men till högre kostnad än tidigare beräknat. Dessa projekt är nu i slutavräkningsskede. Elektrifieringsprojekten i Afrika är fortfarande i produktion och förväntas slutföras under 2017.

Den ovan nämnda underskattade risknivån medför krav på ytterligare utredning avseende vissa utvalda projekt. Bedömingen indikerar också en överoptimistisk resultatavräkning i vissa projekt inom krafttransmissionsverksamheten i Afrika. Därav, och med omedelbar verkan, har ett team under ledning av externa revisorer tillsatts med syftet att utföra en omfattande utredning för att verifiera och kvantifiera risker och kostnader i dessa berörda pågående projekt inom transmissionsverksamheten, främst i Afrika. Denna utredning förväntas vara klar inom några veckor.

Håkan Kirstein, VD för Eltel, kommenterar: "Jag är mycket bekymrad över att risknivåerna i vissa projekt i vår projektverksamheten återigen har visat sig vara högre än väntat. Detta är givetvis mycket allvarligt och vi har därför nu inlett en revision för att så snart som möjligt få full klarhet i situationen. Samtidigt vill jag betona att Eltels underliggande kärnverksamhet, som utgör mer än två tredjedelar av vår verksamhet, utvecklas enligt plan."

I december 2016 tecknade Eltel ett tilläggsavtal med sina banker avseende bolagets befintliga finansieringsavtal gällande en tillfällig revidering av kovenanterna som omfattar tidsperioden från det fjärde kvartalet 2016 fram till slutet av 2017. Till följd av osäkerheten avseende utfallet av bolagets operativa EBITA, kan det finnas en risk att Eltel inte kommer att nå sina tillfälligt eviderade kovenanter för det fjärde kvartalet. Eltel har informerat sina banker om situationen.

Ytterligare information kommer att lämnas i Eltels rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016 med planerat offentliggörande den 10 februari 2017. Beroende på tidpunkten för slutsatserna av revisionen kan offentliggörande av kvartalsrapporten komma att senareläggas. I det fallet kommer detta att kommuniceras separat på förhand.

Eltels vd Håkan Kirstein och CFO Lars Nilsson håller en audiocast på engelska på fredagen den 27 januari 2017 med start klockan 08.30. Frågor rörande detta pressmeddelande kommer att besvaras vid denna audiocast. Audiocasten sänds live på https://wonderland.videosync.fi/2017-01-27-eltel-press-conference

För dem som vill delta på telefonkonferensen i samband med audiocasten är telefonnumren:

  • SE: +46 856642695
  • FI: +358 981710493
  • UK: +44 (0) 2030089804

Vänligen ring in i god tid för registrering. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller telefonkonferensen.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 22.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.