Eltels styrelse beslutar om reviderade finansiella mål samt utser medlemmar till revisions- och ersättningskommittén

Vid sitt konstituerande möte den 1 juni 2017 beslutade Eltels styrelse om reviderade finansiella mål för Eltel.

I februari 2017 fastställde Eltel en ny strategi och handlingsplan som kommunicerades till aktiemarknaden. Strategin innebär att Eltel koncentrerar sin verksamhet till områden med lägre risk, där bolaget både har en marknadsledande position och kompetens samt där affärsmodellen är mer repetitiv. Eltel kommer fokusera verksamheten på bolagets stabila och lönsamma kärnverksamhet inom Power och Communication i Norden samt Polen och att selektivt fortsätta växa i Tyskland.

För segment Power uppskattar Eltel den adresserbara slutmarknaden i Norden och Polen under 2016 till drygt tre miljarder euro med en förväntad årlig tillväxttakt om drygt sju procent fram till 2020, samt den adresserbara marknaden i Tyskland till cirka en halv miljard euro under 2016, med en förväntad årlig tillväxttakt om cirka 13 procent fram till 2020.

För segment Communication uppskattar Eltel de adresserbara nordiska och polska slutmarknaderna till cirka två miljarder euro under 2016, och förutspår den framtida marknadsutvecklingen som stabil utan någon tillväxt fram till 2020. Eltel uppskattar därutöver den adresserbara slutmarknaden i Tyskland till cirka två miljarder euro under 2016 och förväntar sig att marknaden har potential att växa med cirka 13 procent årligen fram till 2020.

Som en följd av strategivalet har, som tidigare kommunicerats, beslut även fattats om att avyttra eller avveckla verksamheter som ligger utanför Eltels kärnverksamhet för att sänka risknivån och frigöra resurser för bolagets kärnverksamhet. 

Eltels styrelse har, mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning av genomförande av den nyemission om cirka 1 500 miljoner kronor som Eltels styrelse beslutat om och som godkänts av årsstämman den 1 juni 2017, antagit följande reviderade medel- till långsiktiga finansiella mål för kärnverksamheterna 1);

  •  en årlig tillväxt för Eltels kärnverksamhet om 2-4%, inklusive selektiva förvärv,
  •  en EBITA-marginal om minst 5 procent,
  •  en kassagenerering om 95-100 procent av EBITA 2), och
  •  en belåningsgrad om 1,5– 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA 3).

1) Eltels kärnverksamhet består av segmenten Power och Communication, det vill säga exklusive verksamheter inom segmentet Other som kommer att avyttras eller avvecklas.

2) Kassagenerering beräknas som operativt kassaflöde som andel av EBITA. Operativt kassaflöde beräknas som summan av (a) rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar (EBITA), (b) avskrivningar och (c) förändring i rörelsekapital, minskat med (d) nettoförvärv av fastigheter, maskiner och utrustning (CAPEX).

3) Nettoskuld/EBITDA beräknas som nettoskuld, som definieras som räntebärande skulder, bestående av kortfristiga skulder och långfristiga skulder, minus likvida medel, i förhållande till EBITDA.

Vid styrelsemötet utsåg Eltels styrelse även medlemmar till revisionskommittén och ersättningskommittén.

Revisionskommittén består av Gunilla Fransson (ordförande), Hans von Uthmann och Mikael Moll.

Ersättningskommittén består av Ulf Mattsson (ordförande), Håkan Dahlström, och Ulf Lundahl.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 18.10 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland, Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.