Eltels valberedning föreslår Markku Moilanen till ny styrelseledamot och reviderar sina förslag till årsstämman 2017 angående styrelsen

Pressmeddelande 23.5.2017, kl 8.00 CET Valberedningen i Eltel AB har enhälligt beslutat att föreslå Markku Moilanen som ny styrelseledamot i Eltel AB. Valberedningen offentliggjorde sina förslag till årsstämman i Eltel AB den 2 maj 2017 och årsstämman kommer att hållas den 1 juni 2017. Valberedningen offentliggör härmed sitt reviderade förslag angående styrelseledamöter att framläggas på årsstämman.

Antal ledamöter i styrelsen till styrelseledamöter

Sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Ersättningen för styrelsen

Ersättning till styrelsen ska utgå med 531 200 euro att fördelas till ordföranden med ett belopp om 175 000 euro, varav 75 000 euro är tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år, och till envar av övriga sex styrelseledamöter med ett belopp om 49 500 euro, varav 16 500 euro är tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år. Ersättning till ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till 10 000 euro och ersättning till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 8 200 euro.

Val av styrelseledamöter

För tiden fram till nästa årsstämma har hållits, föreslår valberedningen att för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, följande personer omväljs som styrelseledamöter: Ulf Lundahl och Gunilla Fransson och att Ulf Mattsson, Håkan Dahlström, Hans von Uthman, Mikael Moll och Markku Moilanen för samma period, väljs till nya styrelseledamöter; samt att Ulf Mattsson väljs till ny styrelseordförande.

Markku Moilanen, född 1961, verkar för närvarande som Executive Director på Ramboll Group, är COO för Norra Europa och globalt ansvarig för Operational Excellence. Tidigare positioner innefattar VD för Ramboll Finland, Vice President – Customer Services på Fortum samt Sales Director på SAS Institute i Finland. Markku har en doktorsexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors. Markku eller någon till honom närstående person innehar inga aktier i Eltel.

Valberedningen bedömer att Markku Moilanen är oberoende av bolaget och av dess ledning samt av bolagets största ägare. 

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolaget webbplats www.eltelgroup.com.

Stockholm den 23 maj 2017

Valberedningen i Eltel AB (publ)

För mer information:

Ingela Ulfves

VP – Investor Relations and Group Communications

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Henrik Sundell

Chefsjurist

Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland, Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.