Eltels verksamhet för fast kommunikation gör framsteg i fiberutbyggnaden i Norge

Eltel riktar in sig på det växande behovet av optisk fiber i Europa. Företaget erbjuder en enhetlig process gentemot ledande teleoperatörer i norra Europa baserat på 10 års erfarenhet av fiberutrullningar. Redan idag utgör fiber en viktig del av företagets verksamhet inom fast kommunikation, samtidigt som över 70 procent av de europeiska hushållen fortfarande saknar fiberanslutning. Norge spelar en viktig roll i denna utveckling.

Efterfrågan på snabbt bredband

Behovet och användandet av optisk fiber är stort i hela Europa. Under åren 2016 - 2019 väntas ytterligare cirka 30 miljoner hushåll i EU och Norge anslutas till internet via fiber. Tekniska rapporter visar att fiber är det överlägset mest effektiva sättet för nedladdning och uppladdning av stora mängder data. Fiberanslutningar behövs för att stödja 5G-teknik och den nya generationen av digitala tjänster.

Eltels lösning - gör det enkelt för kunden

Den vägledande principen för Eltel är att göra det enkelt för kunden som därmed inte bör belastas med onödiga bekymmer för projektets genomförande. Eltel har utvecklat en enhetlig process för större implementationer av Infranets, som förutom i fiberutrullningar även används med stor framgång vid utrullning av smarta elmätare. Konceptet bygger på en industrialiserad process från planering och design, till utrullning och sist färdigställande av tjänsten.

För effektivt processtöd använder Eltel de senaste IT-verktygen i alla processfaser inklusive personalplanering. Modellen kallas Eltel Fibre Force. Eltel har anslutit sig till industriorganisationen FTTH Council Europe som den första representanten för Infranetsektorn.

Fiberutbyggnaden väntas fortsätta flera år i Norge

Fiberutrullningen har vuxit snabbt på senare år. Ökningen av streamad musik och film driver efterfrågan. Under andra halvåret 2016 ökade antalet fiberabonnenter med över 100 000 i Norge. Fortfarande saknar mer än hälften av befolkningen tillgång till bredband via fiber och det beräknas ta minst fem år innan regeringens mål uppnås. Detta väntas leda till en kraftig investeringsökning på den norska telekommarknaden under 2017 och 2018.

Telenor, som är Eltels största partner för utbyggnaden av fiber i Norge, satsar över fyra miljarder norska kronor (mer än 400 miljoner euro) i infrastruktur och tjänster i Norge. Telenor arbetar kontinuerligt med långsiktig förbättring, förenkling, modernisering och tjänster för att behålla sin konkurrenskraft samt söker innovativa partners som representerar ”best practise” inom branschen i Norge och internationellt. Telenor och Eltel enades 2014 om ett femårigt ramavtal för perioden 2015-2019 för att producera en överenskommen årlig volym av uppkoppling, bygg och underhåll inom definierade geografiska områden. Eltel arbetar tillsammans med Telenor för att optimera värdeskapande i dessa värdekedjor, och inte minst minska kostnader och ledtider för fiberproduktion.

Eltels Fibre Force-enheter säkerställer mer effektivt genomförande

Eltel Norge har etablerat en separat enhet för fibernät - Fibre Force - för att effektivt bygga fiber för operatörer och tjänsteleverantörer. Denna specialiserad enhet kan leverera hela värdekedjan i utvecklingsfasen och den efterföljande produktionsfasen: planering, genomförande, drift och underhåll. År 2016 levererade Fibre Force-enheten mer än 40 000 installationer till sina kunder i Norge.

Genom ett ökat ansvar för stora utvecklingsområden, och genom sammanslagna byggorder för planering, utformning och genomförande, kan Eltel genom sin Fibre Force-enhet utnyttja sin norska resurspool mer effektivt och flytta produktionsresurser dit de bäst behövs. Detta gäller både schaktning, tekniska installationer och leverans till slutkund. Eltels mål för 2017 är att fortsätta den nuvarande höga nivån av installationer för Telenor genom denna proaktiva byggmetod.

För mer information:
Hannu Tynkkynen
Chef – Extern kommunikation och hållbarhet
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.