Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll idag, onsdag den 9 maj 2018, sin årsstämma 2018.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2017. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Ulf Mattsson, Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, Ulf Lundahl, Markku Moilanen, Mikael Moll och Hans von Uthmann omvaldes som styrelseledamöter och Joakim Olsson valdes till ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Ulf Mattsson.

Stämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma har hållits.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 465 200 euro och fördelas enligt följande:

  • 175 000 euro till ordförande, varav 75 000 euro utgör tilläggsersättning på grund av fortsatt extra arbetsbörda under kommande år,
  • 33 000 euro till envar av övriga sju styrelseledamöter, samt
  • 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier i långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2015) och godkännande av ändring i mål i långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016)

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma överlåta högst 19 000 stamaktier till marknadspris på aktiemarknaden för att kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter vid allokering av aktier till deltagarna i LTIP 2015. Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för LTIP 2015.

Årsstämman beslutade att ändra prestationsmålet i det existerande aktiesparprogrammet LTIP 2016 i enlighet med det följande.

  • Prestationsmålet för prestationsaktier under aktiesparprogrammet LTIP 2016 ska ändras från att vara baserat på Eltels vinst per aktie (EPS, earnings per share) för räkenskapsåret 2018 till att istället baseras på Eltels EBITDA för räkenskapsåret 2019.
  • Styrelsen instrueras att fastställa en ny målnivå för LTIP 2016 baserat på det nya prestationsmålet.
  • Det nya prestationsmålet ska fastställas utifrån ändamålet att utgöra ett effektivt incitament för deltagarna i LTIP 2016 att verka för ökat aktieägarvärde.
  • Prestationsaktierna ska tilldelas efter offentliggörandet av den första kvartalsrapporten under 2020.
  • Antalet tillgängliga prestationsaktier för deltagare i respektive kategori av deltagare i LTIP 2016 ska uppräknas med faktor 1,68.
  • Övriga villkor för LTIP 2016, inklusive tidpunkten för tilldelning av matchningsaktier, ska inte påverkas av förändringen av prestationsmålet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget är noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.

För ytterligare information:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Petter Traaholt
Chief Financial Officer
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 600. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.