Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olönsamma kontrakt, i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 3,0 procent till 338,5 miljoner euro (348,9). Minskningen förklaras främst av att verksamheter i Lettland och Estland sålts, verksamheten i Storbritannien avslutats och delar av den polska verksamheten sålts

 • Justerat för sålda och avvecklade verksamheter ökade försäljningen inom Kärnverksamheten med 1,9 procent

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 9,5 procent till 35,3 miljoner euro (39,0)

 • Koncernens operativa EBITA uppgick till 2,2 miljoner euro (-14,6)*

 • EBIT uppgick till 1,2 miljoner euro (-73,2), inklusive jämförelsestörande poster om -0,4 miljoner euro**

 • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 miljoner euro (-80,3)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 euro (-0,77)

 • Operativt kassaflöde uppgick till 43,0 miljoner euro (22,5)

Januari–december 2017

 • Nettoomsättningen för koncernen minskade med 5,0 procent till 1 329,9 miljoner euro (1 399,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olönsamma kontrakt, i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 0,3 procent till 1 201,5 miljoner euro (1 205,4). Minskningen förklaras främst av att verksamheter i Lettland och Estland sålts, verksamheten i Storbritannien avslutats och delar av den polska verksamheten sålts

 • Justerat för sålda och avvecklade verksamheter ökade försäljningen inom Kärnverksamheten med 2,7 procent

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 34,2 procent till 129,4 miljoner euro (196,7)

 • Koncernens operativa EBITA uppgick till -25,5 miljoner euro (2,1)*

 • EBIT uppgick till -184,6 miljoner euro (-67,4) inklusive en nedskrivning av goodwill om 149,4 miljoner euro, relaterat till verksamheter inom segment Power och Other

 • Resultat efter skatt uppgick till -204,6 miljoner euro (-82,2)

 • Resultat per aktie uppgick till -1,56 euro (-0,79)

 • Operativt kassaflöde uppgick till -59,7 miljoner euro (-8,0)

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas för 2017

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat anges.
* Poster som inte allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner, inklusive utvecklingsprojekt.
** Förlust från försäljning och förvärv av verksamheter.

Miljoner euro okt-dec 2017  okt-dec 2016  Förändring %  Miljoner euro jan-dec 2017  jan-dec 2016  Förändring % 
Nettoomsättning  Nettoomsättning 
Kärnverksamhet*  338,5  348,9  -3,0  Kärnverksamhet*  1 201,5  1 205,4  -0,3 
Power 130,7 141,2 -7,4 Power 470,4 486,9 -3,4
Communication 207,8 207,7 0,1 Communication 731,2 718,5 1,8
Other 35,3 39,0 -9,5 Other 129,4 196,7 -34,2
Koncern  374,2  387,1  -3,3  Koncern  1 329,9  1 399,8  -5,0 
Operativt EBITA**  Operativt EBITA** 
Kärnverksamhet*  11,9  16,2  -26,7  Kärnverksamhet*  34,4  51,7  -33,5 
Power -0,5 2,8 -116,0 Power -0,3 15,1 -101,7
Communication 12,4 13,4 -7,7 Communication 34,6 36,6 -5,3
Other -5,3 -25,3 79,1 Other -43,8 -37,0 -18,3
Ej allokerade poster -4,4 -5,5 20,1 Ej allokerade poster -16,1 -12,6 -27,3
Koncern  2,2  -14,6  114,8  Koncern  -25,5  2,1  -1 337,7 

Koncernchefens kommentar

Stabil utveckling trots hög förändringstakt

Under det fjärde kvartalet fortsatte den höga förändringstakten för att skapa stabilitet och en plattform för lönsam tillväxt. Kärnverksamheten uppvisade trots pågående förändringsarbeten en stabil utveckling. Nettoomsättningen steg med 2,7 procent för helåret och med 1,9 procent i det fjärde kvartalet, rensat för sålda och avvecklade verksamheter under 2017.

Operativt EBITA inom Kärnverksamheten tyngdes av nedskrivningar och avsättningar i vissa projekt med låga marginaler från perioden 2014–2016 inom High Voltage projekt i Norden och Services i Sverige. Verksamheterna står endast för en marginell del av Kärnverksamheten men kontrakten man tecknade under de här åren har genererat stora förluster. Vi har successivt bytt ut de personer som tidigare varit ansvariga inom verksamheterna, stärkt styrningen och räknar med att ha rensat ut eller slutfört majoriteten av projekten i slutet av 2018. Operativt EBITA för det fjärde kvartalet sjönk som en följd av ovanstående effekter med 4 miljoner euro till knappt 12 miljoner euro och med cirka 17 miljoner euro till 34 miljoner euro för helåret. Sammantaget innebar utvecklingen att EBITA-marginalen uppgick till 3,5 procent för det fjärde kvartalet och 2,9 procent för helåret.

Segment Communication uppvisade en fortsatt god utveckling och uppnådde samma nettoförsäljning under det fjärde kvartalet som motsvarande period föregående år. För helåret steg försäljningen något, trots att avvecklingen av verksamheten i Storbritannien och den sålda verksamheten i Polen hade en negativ påverkan på nettoförsäljningen. Försäljningen steg i alla länder, framför allt som en effekt av utrullningen av fiber, där teknikomställningen från fasta till mobila lösningar skapar goda affärsmöjligheter för segment Communication. Operativt EBITA var marginellt lägre än föregående år, både i det fjärde kvartalet och för hela räkenskapsåret. Det finns god potential att förbättra utnyttjandegraden och därmed lönsamheten framöver, vilket adresseras med flertalet aktiviteter, bland annat genom investeringar i automatiserade dispatch system.

Inom Segment Power fortsatte den starka tillväxten inom Smart Grids medan den totala nettoförsäljningen för segmentet sjönk både i det fjärde kvartalet och för helåret. Orsakerna är att försäljningen inom verksamheten i Build and Services och High Voltage sjönk något samt att verksamheterna i Lettland och Estland såldes under det tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet fortsatte vi arbetet med att åtgärda de tidigare nämnda äldre projekten med låga marginaler. Av avvikelsen i operativt EBITA för segment Power under 2017 jämfört med föregående år var cirka 35 procent relaterat till omstruktureringskostnader, inklusive avvecklingskostnader medan 65 procent förklaras av nedskrivningar och marginaljusteringar i projekt. Marknadsförutsättningarna för Power är dock starka framöver, med förväntad god tillväxt och lönsamhet när väl olönsamma äldre projekt slutförts. Åtgärder för att omstrukturera verksamheten förväntas fortsätta under 2018.

I takt med att vi nu stärkt kontrollen inom Eltel och majoriteten försäljningar av icke kärnverksamheter slutförts lägger vi fokus på att komma ännu närmare Kärnverksamheten genom att skapa en mer kundnära organisation med tydligt lokalt ansvar. Den 15 februari 2018 gick vi från en central organisation med affärsenheter till en lands- och marknadsfokuserad organisation inom Kärnverksamheten. Vi minskar antalet chefsnivåer och inför fullt resultatansvar inom segmenten Power och Communication i respektive land och de två områden vi kallar Solutions (Smart Grid och High Voltage) inom segment Power, med stärkt styrning och ett tydligt operativt ramverk. Under 2018 kommer vi därutöver att investera i åtgärder för att öka vår operationella effektivitet, stärka våra kunderbjudanden och öka kompetensen inom organisationen.

Av de i februari 2017 annonserade avyttringarna återstår endast de sista stegen i avvecklingen av Power Transmission International, PTI, och avyttringar av de mindre verksamheterna inom Rail i Sverige och Norge. I juli tecknade vi avtal om att avyttra den förlustbringande affären i Lettland och i augusti om att avyttra vår verksamhet i Estland. I september tecknade vi en avsiktsförklaring om att avyttra PTI. Avvecklingen av PTI går snabbare än planerat och vi uppskattar att den totala finansiella effekten blir något lägre än den tidigare uppskattade avvecklingskostnaden om 40 miljoner euro – oavsett om vi avyttrar eller avvecklar PTI. Vi tecknade därutöver i det andra kvartalet ett avtal om att avyttra den olönsamma delen av kommunikationsverksamheten i Polen och slutförde avvecklingen av kommunikationsverksamheten i Storbritannien. Under det fjärde kvartalet tecknade vi dessutom avtal om försäljning av järnvägsverksamheterna i Finland och Danmark.

Stabil ledning och långsiktig strategi

Under året har större delar av koncernledningen bytts ut. Den nya koncernledningen har ett starkt engagemang för att genomföra Eltel’s transformation mot hållbar och lönsam tillväxt. Tillsammans med alla kollegor i koncernen kommer vi under 2018 fortsätta transformationen av Eltel och samtidigt fortsätta leverera med hög kvalitet till våra kunder. Under året kommer vi därutöver att presentera en långsiktig strategi för att säkra uthållig tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Kirstein, VD och koncernchef
tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.