Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2018

Juli–september 2018

 • Nettoomsättning 295,9 miljoner euro (328,0). Total tillväxt -9,8 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 1,4 %

 • Operativt EBITA** 0,5 miljoner euro (3,1) och operativ EBITA-marginal* 0,2 % (0,9)

 • EBIT -0,2 miljoner euro (-2,8) och EBIT-marginal -0,1 % (-0,9)

 • Resultat efter skatt -9,6 miljoner euro (-11,0)

 • Resultat per aktie -0,06 euro (-0,07)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,8 miljoner euro (-26,6)

Januari–september 2018

 • Nettoomsättning 858,1 miljoner euro (955,7). Total tillväxt -10,2 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 2,5 %

 • Operativt EBITA** -5,2 miljoner euro (-27,7) och operativ EBITA-marginal* -0,6 % (-2,9)

 • EBIT -9,0 miljoner euro (-185,9) och EBIT-marginal -1,0 % (-19,4)

 • Resultat efter skatt -18,9 miljoner euro (-196,9)

 • Resultat per aktie -0,13 euro (-1,61)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -66,8 miljoner euro (-107,4)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Casimir Lindholm tillträdde som ny vd och koncernchef för Eltel AB från och med den 1 september 2018. Han efterträder Håkan Kirstein som lämnade sin roll i samband med att han avslutat den första fasen i transformationsstrategin.

Miljoner euro jul-sep 2018 jul-sep 2017 Förändring % Miljoner euro jan-sep 2018 jan-sep 2017 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 112,0 117,5 -4,7 Power 323,7 339,7 -4,7
Communication 180,2 186,7 -3,5 Communication 520,2 541,2 -3,9
Other 7,5 24,8 -69,9 Other 19,6 76,2 -74,3
Koncern 295,9 328,0 -9,8 Koncern 858,1 955,7 -10,2
Operativt EBITA** Operativt EBITA**
Power 0,2 0,9 -76,5 Power 1,4 0,2 565,6
Communication 6,8 11,5 -40,6 Communication 15,1 21,7 -30,1
Other -3,2 -6,1 46,4 Other -10,1 -37,9 73,4
Ej allokerade poster -3,3 -3,3 -0,7 Ej allokerade poster -11,6 -11,6 0,6
Koncern 0,5 3,1 -82,8 Koncern -5,2 -27,7 81,4

*Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 21

Koncernchefens kommentar

Sedan 2017 har Eltelkoncernen omstrukturerats och renodlats för att fokusera på områden med en balanserad risknivå och på marknader där vi har en stark position och hög kompetens. Det återstår ett fåtal äldre, riskfyllda projekt med låg marginal som löper fram till 2020.

Verksamheterna inom segment Power och Communication är i det stora hela bra, men inte tillräckligt effektiva och flexibla för att hantera svängningar i efterfrågan på marknaden. Fokus framöver ligger därför på att förbättra den operativa verksamheten, förbättra kassaflödet och öka lönsamheten. Eltel har en betydande roll för kritisk infrastruktur i samhället, vi har goda kundrelationer och vi håller en god kvalitet. De grundläggande förutsättningarna finns.

Under hösten har vi fortsatt utveckla en ny strategi som fokuserar på effektivisering, kundfokus, att mäta och följa upp relevanta nyckeltal samt förenkla den dagliga verksamheten för våra tekniker. Därutöver kommer vi att öka kompetensen inom organisationen genom olika former av utbildningsinsatser samt nyrekrytering. Den nyligen genomförda landbaserade organisationen stöder detta och gör att vi kommer närmare våra kunder samtidigt som vi fokuserar på vår lokala verksamhet.

Under det tredje kvartalet sjönk försäljningen planenligt som en konsekvens av de avyttringar som gjorts. Samtidigt fortsatte försäljningen inom Smart Grids att öka starkt. Resultatmässigt är kvartalet en besvikelse, främst som en följd     av lägre volymer och marginaler i Service Sverige och Build Norge inom Communication, uppstartskostnader för nya kontrakt inom Communication Finland, låg effektivitet och högre kostnader i Service och Build Finland inom Power, samt projektnedskrivningar inom High Voltage. Det svaga resultatet inom Service och Build beror på svagt projektledarskap och dålig kostnadskontroll. Inom High Voltage har ett antal projektavtal tagits under 2014–2016 till låga marginaler, varav en del löper fram till andra kvartalet 2019 och ett fåtal avslutas under 2020.

Vi befinner oss i en finansiellt utmanande situation. Lönsamheten har förbättrats något som en konsekvens av att vi avvecklat och sålt förlustbringande verksamheter. Rullande 12 månader har vi förbättrat EBITA marginalen successivt, även om den ligger långt från acceptabla nivåer.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Casimir Lindholm, VD och koncernchef
casimir.lindholm@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.