Eltels avsiktsförklaring att avyttra Power Transmission International har löpt ut

Den förlängda avsiktsförklaringen att avyttra Eltels verksamhet Power Transmission International (PTI) till Encomm Sweden AB har löpt ut.

Den 25 september 2017 undertecknade Eltel och Encomm Sweden AB en avsiktsförklaring avseende avyttring av Eltels verksamhet PTI till Encomm Sweden AB. Transaktionen villkorades av godkännanden från nyckelkunder samt av att köparen erhåller finansiering och tillser att Eltel befrias från ansvar under vissa utestående garantiåtaganden. Den 21 december 2017 förlängdes giltighetstiden för avsiktsförklaringen till slutet av februari 2018. Parterna bekräftar nu att köparen inte har uppfyllt villkoren om finansiering av transaktionen och att Eltel befrias från ansvar under vissa utestående garantiåtaganden. Eltel kommer därför att fortsätta med avvecklingen av PTI.

Avvecklingen av PTI går i vissa projekt fortare än planerat och det uppskattas att den totala kostnaden kommer att bli något lägre än den tidigare uppskattade kostnaden för avveckling på 40 miljoner euro, av vilka 27,5 miljoner euro bokfördes under perioden fram till och med fjärde kvartalet 2017. Arbetet med avveckling och nedläggning av PTI förväntas vara avslutat under 2019.

For further information:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.