Antal aktier och röster i Eltel AB

Idag, per den 31 januari 2019, uppgår det totala antalet aktier i Eltel till 157 499 081, och det totala antalet röster i bolaget till 156 734 081.

Ökningen beror på att styrelsen, baserat på extra bolagsstämmans bemyndigande från den 17 september 2018, beslutat om emission av 850 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, vilket under januari 2019 har registrerats av Bolagsverket. Syftet med emissionen är att använda aktierna inom Eltels långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2018. I anslutning till emissionen har de aktuella aktierna återköpts av Eltel som kommer att inneha dessa till dess att leverans av aktier till deltagare i LTIP 2018 aktualiseras. C-aktierna kommer omvandlas till stamaktier före leverans till deltagare.

Per den 31 januari 2019 är det totala antalet aktier i Eltel uppdelat i två aktieslag enligt följande:

  • 156 649 081 stamaktier med 1 röst vardera; och
  • 850 000 C-aktier med 1/10 röst vardera.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl.15.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.