Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2019

Eltel AB (publ) höll idag, tisdag den 7 maj 2019, sin årsstämma 2019.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2018. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Ulf Mattsson, Mikael Aro, Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, Ulf Lundahl, Markku Moilanen, Joakim Olsson, Roland Sundén och Hans von Uthmann omvaldes som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Ulf Mattsson.

Stämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma har hållits.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 439 600 euro och fördelas enligt följande:

  • 100 000 euro till ordförande,
  • 33 000 euro till envar av övriga åtta styrelseledamöter, samt
  • 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget är noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.

För ytterligare information:

Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Elin Otter
Head of Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 200. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.