Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-juni 2019

April–juni 2019

 • Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 %
 • Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBITA-marginal 0,9 % (0,7)
 • EBIT 2,1 miljoner euro (1,6) och EBIT-marginal 0,8 % (0,5)
 • Resultat efter skatt -2,0 miljoner euro (0,2)
 • Resultat per aktie -0,01 euro (0,00), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,5 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3 uppgick till 6,9 miljoner euro (-14,3).

Januari–juni 2019

 • Nettoomsättning 527,0 miljoner euro (562,2). Total tillväxt -6,3 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -4,3 %
 • Operativt EBITA(2 -0,5 miljoner euro (-5,7) och operativ EBITA-marginal -0,1 % (-1,0)
 • EBIT -1,5 miljoner euro (-8,8) och EBIT-marginal -0,3 % (-1,6)
 • Resultat efter skatt -9,4 miljoner euro (-9,3)
 • Resultat per aktie -0,06 euro (-0,06), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,3 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3 uppgick till -33,7 miljoner euro (-50,1).

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 3 april 2019 meddelades det att Eltel kommer att fokusera på den nordiska marknaden och har påbörjat en utvärdering av strategiska alternativ för sin polska och tyska verksamhet, inklusive en eventuell avyttring.
 • Den 26 juni ingick Eltel och Luftfartsverket, LFV, en avsiktsförklaring om att Eltel ska avyttra affärsområdet Aviation & Security till LFV. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att slutligt avtal tecknas senast under första kvartalet 2020. Det slutliga avtalet villkoras av godkännande av respektive parts styrelse, Konkurrensverket samt Regeringen.
Miljoner euro  apr-jun 2019 apr-jun 2018 Förändring %  Miljoner euro  jan-jun 2019 jan-jun 2018 Förändring % 
Nettoomsättning  Nettoomsättning 
Power  94,7  116,0  -18,4  Power  181,6  211,8  -14,2 
Communication  177,8  177,7  0,0  Communication  339,1  340,0  -0,3 
Other  3,9  2,5  52,2  Other  7,0  12,1  -42,4 
Koncern  276,0  295,5  -6,6  Koncern  527,0  562,2  -6,3 
Operativt
EBITA(2
 
Operativt
EBITA(2
 
Power  2,4  2,5  -3,0  Power  -1,8  1,2  -256,3 
Communication  2,1  7,2  -71,0  Communication  6,7  8,3  -19,0 
Other  0,2  -3,1  105,8  Other  0,1  -6,8  101,0 
Ej allokerade poster(4  -2,2  -4,5  52,2  Ej allokerade poster(4  -5,5  -8,3  33,3 
Koncern  2,5  2,0  26,4  Koncern  -0,5  -5,7  90,3 

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 22 för definitioner av nyckeltal.
3) Se sidan 21 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Under andra kvartalet fortsatte den operativa EBITA-marginalen att förbättras jämfört med förra året och vi ser att den rullande 12-månaders bruttomarginalen succesivt återhämtar sig. Även kassaflödet förbättrades jämfört med föregående år. Lägre produktionsvolymer i Communication Sverige och den förväntade nedgången i Smart Grids påverkade utvecklingen negativt. Däremot har våra stora projekt med hög risk och låga marginaler haft en stabil och god produktion under perioden.

Både Sverige och Finland står inför minskade volymer inom Power och Communication dels för att våra stora kunder minskar sina investeringsnivåer och dels för att vi är selektiva i våra anbud. Marknaderna i allmänhet är stabila men vi är noga med att inte gå in i några olönsamma projekt.

I segment Power påverkades lönsamheten negativt jämfört med föregående år som en följd av den förväntat minskade försäljningen inom Smart Grids och med svagare resultat inom High Voltage.

I segment Communication fortsatte Norge och Danmark att leverera stabila och starka resultat, där försäljningen främst är driven av Build och ökade kundinvesteringar. För Sverige är läget det motsatta med lägre volymer i Build och minskade investeringsnivåer från stora kunder. Vi ser därför över vår kostnadsstruktur generellt i bolaget.

Under kvartalet tecknade vi en avsiktsförklaring om att avyttra affärsområdet Aviation & Security till LFV, Luftfartsverket. Det slutgiltiga avtalet är villkorat av godkännande av respektive parts styrelse, Konkurrensverket och den svenska regeringen.

Vi fortsätter att arbeta aktivt med den strategiska utvärderingen av vår verksamhet i Polen och Tyskland och har under perioden gjort goda framsteg. Vi kommer att kommunicera våra avsikter allteftersom arbetet fortskrider.

På den operativa sidan är våra främsta förbättringsområden kundfokus, felfria leveranser, produktionsplanering och effektivitet i vår verksamhet. Tillsammans med den strategiska agendan är dessa områden centrala faktorer för att Eltel kan fortsätta att utvecklas och växa. Det ger oss möjlighet att investera i bolaget för att säkerställa långsiktigt hållbart värdeskapande för Eltel och dess aktieägare.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 100. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.